Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Common

115 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

No. 89 - Angel vopiiashe

Azeyev, Evstafy

The angel cried out

Common [Russian Greek] Chant

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az067

Gr024

No. 2 - Antifony - Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Gretchaninoff, Alexander

Antiphons- Bless the Lord, O my soul

Op. 29, No. 2

Common [Russian Greek] chant

Ps. 102[103]:1-2

S(div)AT(div)B

First printed edition

2

Gr024

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago No. 2

No. 1. Blagoslovi, dushe. Ekteniia velikaia

Chesnokov, Pavel

Bless the Lord, O my soul. The Great Litany.

Op. 50[a], No. 1

Common Moscow Chant

Ps.103

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn296

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

No. 2. Blazhen muzh. Ekteniia malaia.

Chesnokov, Pavel

Blessed is the man. Little Litany.

Op. 50[a], No. 2

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn297

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Cn113 120

Bog Gospod' i Voskresnye tropari

Chesnokov, Pavel

The Lord is God and Resurrectional Troparia

Op. 19

[Common (Russian Greek and Kievan) Chants]

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #32487-94 n.d.

First printed edition

24

Cn113-120

8 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Cn113

1

Glas pervyi - Kameni zapechatanu ot Iudei

Tone 1 - When the stone had been sealed

Op.19, No. 1

4

Cn113

Cn114

2

Glas vtoryi - Egda snizshel esi

Tone 2 - When Thou didst descend

Op.19, No. 2

3

Cn114

Cn115

3

Glas tretii - Da veseliatsia nebesnaia

Tone 3 - Let the heavens rejoice

Op.19, No. 3

3

Cn115

Cn116

4

Glas chetvertyi - Svetluiu voskreseniia propoved'

Tone 4 - The joyful news of the Resurrection

Op.19, No. 4

3

Cn116

Cn117

5

Glas piatyi - Sobeznachal'noe Slovo Ottsu

Tone 5 - Let us the faithful praise and worship the Word

Op.19, No. 5

3

Cn117

Cn118

6

Glas shestyi - Angel'skie sily na grobe Tvoem

Tone 6 - The Angelic Powers were at Thy tomb

Op.19, No. 6

3

Cn118

Cn119

7

Glas sed'myi - Razrushil esi krestom Tvoim smert'

Tone 7 - By Thy cross Thou didst destroy death

Op.19, No. 7

3

Cn119

Cn120

8

Glas os'myi - S vysoty snizshel esi

Tone 8 - Thou didst descend from on high

Op.19, No. 8

2

Cn120

Click [-] to hide
Cn274

Bog Gospod'... Spasi, Gospodi, liudi Tvoia

Chesnokov, Pavel

God is the Lord... O Lord, save Thy people

Op. 46

Common chant, T. 1

Troparion of the Holy Cross

SSATTB(div)

PJu # 38325

First printed edition

2

Cn274

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

“Bog Gospod’” i Tropari Voskresnye 8-mi glasov

Izvekov, Priest Georgi

“The Lord is God” and Resurrectional Troparia in the 8 Tones

Common Chant

SATB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz022

 • Lbs 224 izvekov v1

  LB-Spring-224

No 5. Bogoroditse Devo. Budi imia Gospodne.

Chesnokov, Pavel

Rejoice, O Virgin. Blessed be the name.

Op. 50[a], No. 5

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn300

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ar001 16

[Dostoino est']

Arkhangelsky, Alexander

[It Is Truly Meet]

From the Obikhod notnago peniia [Common Chant, T8]

SATB

First printed edition

2

Ar001-16

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Dostoyno est’

Gretchaninoff, Alexander

It Is Truly Meet

Op. 80, No. 1

Common Chant T.8

S(div)A(div)T(div)B(div)

M. Gutheil, 1918

Not found

Gr086

 • Fr 737cover 600x600

  Reference Recordings FR-737

 • Kxpqn7jjo28ra 600

  Quobuz-Gr086

Km015

Edin Sviat

Kompaneisky, Nikolai

One is Holy

S.Op. 14

Based on Common Chants

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #29160 1903

First printed edition

6

Km015

No. 6. Ekteniia velikaia. Na kafizmakh. Ekteniia malaia. Khvalite imia Gospodne.

Chesnokov, Pavel

The Great Litany. Kathisma refrains. Little Litany. Praise the Name of the Lord.

Op. 50[a], No. 6

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn301

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ly041

Elitsy vo Khrista krestistesia

Lvovsky, Grigory

As many as have been baptized

S. Op. 29[b]

Common Chant

Festal Trisagion Hymn at baptismal feasts

SATB

#29 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Ly041

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise - (Common [Kievan] Chant) (Simplified arrangement)

S.Op. 27[c]

Common Chant

Evening psalms at Vespers

SSATTBB

V. Grosse A.26 K. 1901

First printed edition

Ks053-061

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks053

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks053

Ks054

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks054

Ks055

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks055

Ks056

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks056

Ks057

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks057

Ks058

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks058

Ks059

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks059

Ks060

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks060

Ks061

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks061

Click [-] to hide

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) (2nd revised edition)

S.Op. 27[d]

Common Chant

Evening psalms at Vespers

SATBB

V. Grosse #A.26 K. n.d.

First printed edition

14

Ks062-070

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks062

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks062

Ks063

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks063

Ks064

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks064

Ks065

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks065

Ks066

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks066

Ks067

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks067

Ks068

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks068

Ks069

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks069

Ks070

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks070

Click [-] to hide
Ks053

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks053

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks054

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks054

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks056

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks056

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks057

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks057

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks058

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks058

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks059

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks059

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks060

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks060

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks061

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks061

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks055

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks055

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks064

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks064

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks046

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-I (variant)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks046

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks062

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks062

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks063

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks063

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks065

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks065

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks066

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks066

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks067

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks067

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks068

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks068

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks069

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks069

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks070

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks070

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Ks044

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks044

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks045

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks045

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks047

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks047

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks048

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks048

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks049

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks049

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks050

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks050

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks051

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks051

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks052

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks052

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant)

S.Op. 27[b]

Common Chant

Evening psalms at Vespers

SSATTBB

V. Grosse A.26 K. 1901

First printed edition

Defective original

Ks044-052

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks044

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks044

Ks045

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks045

Ks046

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-I (variant)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks046

Ks047

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks047

Ks048

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks048

Ks049

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks049

Ks050

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks050

Ks051

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks051

Ks052

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks052

Click [-] to hide
Cn083

No. 30 - Gospodi, spasi... Elitsy vo Khrista

Chesnokov, Pavel

As many as have been baptized

Op.15, No. 13

[Common chant]

Festal Trisagion Hymn at baptismal feasts

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

Defective original

4

Cn083

Pesnopeniia iz Liturgii

Ar017 7 09

Irmosy drugago kanona na Sv. Piatidesiatnitsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi of the other canon for Holy Pentecost

Pontom pokry

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 03

Irmosy na Bogoiavlenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for Theophany

Glubiny otkryl est’ dno

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-03

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 10

Irmosy na Preobrazhenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Transfiguration of the Lord

Litsy Izrail’testii

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 02

Irmosy na Rozhdestvo Khristovo

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Nativity of Christ

Khristos razhdaetsia

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-02

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 12

Irmosy na Rozhdestvo Presviatyia Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Nativity of the Most-Holy Mother of God

Griadite liudie poim pesn’

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 04

Irmosy na Sretenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Meeting of the Lord

Sushu gluboroditel’nuiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 08

Irmosy na Sv. Piatidesiatnitsu

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for Holy Pentecost

Bozhestvennym pokroven

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 11

Irmosy na Uspenie Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Dormition of the Mother of God

Preukrashennaia bozhestvennoiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 05

Irmosy na Vkhod Gospoden’ vo Ierusalim

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Entry of the Lord into Jerusalem

Iavishasia istochnitsy bezdny

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 13

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta Gospodnia

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Exaltation of the Precious Cross of the Lord

Krest nachertav Moisei

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 07

Irmosy na Voznesenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Ascension of the Lord

Spasiteliu Bogu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-07

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar002 31

Irmosy voskresnye – glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 1

Tvoia pobeditel’nitsa desnitsa

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-31

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 33

Irmosy voskresnye – glas 3i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 3

Vody drevle maniem bozhestvennym

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-33

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 34

Irmosy voskresnye – glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 4

Moria chermnuiu puchinu

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-34

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 35

Irmosy voskresnye – glas 5i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 5

Konia i vsadnika v more Chermnoe

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-35

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 36

Irmosy voskresnye – glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 6

Iako po sukhu pesheshestvovav Izrail’

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-36

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 37

Irmosy voskresnye – glas 7i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 7

Maniem tvoim

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-37

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 38

Irmosy voskresnye – glas 8i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 8

Neopal’naia ogniu

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar002-38

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 32

Irmosy voskresnye – glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 2

Vo glubine postla inogda

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-32

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar080 02

Kanon na Sv. Paskhu

Arkhangelsky, Alexander

Canon at Holy Pascha

Voskreseniia den’

Moscow Common Chant

S(div)A(div)T(div) B(div)

First printed edition

19

Ar080-02

Sluzhba vo Sviatuiu i Velikuiu Paskhu

Ar017 7 06

Kanon na Sviatuiu Velikuiu Paskhu

Arkhangelsky, Alexander

Canon for Holy Great Pascha

Voskreseniia den’

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-06

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

[No. 3.] Kheruvimskaia pesn'

Chesnokov, Pavel

Cherubic hymn

N. O. N.

Common Chant

S(div)AT(div)B(div) and STB Soli

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol.: P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. IV, Sem’ pesnopenii iz tetradi «Moi neizdannye sochineniia» , Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2007.

Cn332

Sem’ pesnopenii iz tetradi “Moi neizdannye sochineniia”

Ri009

Kheruvimskaia pesn’ [No. 3]

Rimsky-Korsakov, Nikolai

Cherubic Hymn

Op. 22-bis, No. 1

Common Chant [Melody: Raduisia]

SATB

PPK #117 1886

First printed edition

Defective original

6

Ri009

 • Ri009 search

  MR Ri009

Ni082

No. 7 - Khristos voskrese

Nikolsky, Alexander

Christ is risen

Op. 37, No. 7

[Common chants]

Troparion of Pascha (at the beginning of Divine Liturgy)

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

9

Ni082

Pesnopeniia Sv. Paskhi

Gr025

No. 2a - Khvali, dushe moia, Gospoda

Gretchaninoff, Alexander

Praise the Lord, O my soul

[Op. 29, No. 2a]

Common [Russian Greek] chant

Second Antiphon

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

2

Gr025

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago No. 2

Ks089

Krest nachertav Moisei

Kastalsky, Alexander

Moses inscribed a Cross

Common Chant

First printed edition

6

Ks089

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta

Ly054

Krestu Tvoemu

Lvovsky, Grigory

Before Thy Cross

S. Op. 34a

Common Chant

Trisagion Hymn for feasts of the Cross

SSATTB(div)

#34 n.d.

First printed edition

1

Ly054

Ar017 8 32

[Na Obrezanie Gospodne] Tropar’ prazdnika, glas 1

Arkhangelsky, Alexander

[Circumcision of the Lord; St Basil the Great] Troparion for the Feast, Tone 1

Na prestole ognezrachnem

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-32

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 31

[Na Obrezanie Gospodne] Tropar’ sviatogo, glas 1

Arkhangelsky, Alexander

[Circumcision of the Lord; St Basil the Great] Troparion for the Saint, Tone 1

Vo vsiu zemliu izyde veshchanie tvoe

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-31

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

No. 12. Na pervom chase [Vzbrannoi voevode]

Chesnokov, Pavel

At First Hour [To Thee, O Victorious Leader]

Op. 50[a], No. 12

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn307

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ar001 25

Na Rozhdestvo Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

For the Nativity of the Theotokos

Velichai, dushe... Chuzhde materem devstvo

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny and Common Chant

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-25

Penie Bozhestvennoi Liturgii

No. 8. Ot iunosti moeia. Pered chteniem Evangeliia.

Chesnokov, Pavel

From my youth. Before the Gospel.

Op. 50[a], No. 8

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn303

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ar001 17

[Otche nash]

Arkhangelsky, Alexander

[Our Father]

From the Obikhod notnago peniia [Common Chant]

SATB

First printed edition

2

Ar001-17

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar002 46

Otpust

Arkhangelsky, Alexander

Dismissal

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-46

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ni101

Otverzu usta moia

Nikolsky, Alexander

I shall open my mouth

Op. 46, No. 1

[Common chant, T.4]

General Kanon for feasts of the Mother of God

S(div)AT(div)B(div)

PJu #37990 n.d.

First printed edition

13

Ni101

Ni079

No. 4 - Plotiiu usnuv

Nikolsky, Alexander

In the flesh Thou didst fall asleep

Op. 37, No. 4

)[Common Moscow chant]

Exaposteilarion of Pascha

SAT(div)B(div)

First printed edition

2

Ni079

Pesnopeniia Sv. Paskhi

Cn275

Predstatel'stvo khristian nepostydnoe

Chesnokov, Pavel

Steadfast Protectress of Christians

Op. 46

Common chant, T. 2

Theotokian Troparion

SATTBB

PJu # 38325

First printed edition

2

Cn275

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

Ar017 5 04

[Preobrazhenie Gospodne] Tropar’, glas 7i

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Troparion, Tone 7

Preobrazilsia esi na gore

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Sede Adam priamo raia

Gardner, Ivan

Adam sat before paradise

Tone 6, Common Chant

"Glory" Sticheron at "Lord, I Call" on Cheesefare Sunday

S(div)AT(div)B

In pub. Voskresnoe Chtenie, No. 7, Warsaw, Poland, 1933.

Gd089

 • N157 263x 2b2

  LBS 157 - Gardner

Ly022

Slava v vyshnikh Bogu

Lvovsky, Grigory

Glory to God in the highest

S. Op. 12

Common [Znamenny] Chant

Sticheron after Ps. 50[51] for the Nativity of Christ

SATB(div)

#L.12 1887

First printed edition

4

Ly022

Stikhiry Paskhi

Arkhangelsky, Alexander

Paschal Stichera

Da voskresnet Bog

Common Chant

SATB

First printed edition

Ar080-06

Sluzhba vo Sviatuiu i Velikuiu Paskhu

Ar080 07

Stikhiry Paskhi

Arkhangelsky, Alexander

Paschal Stichera

Da voskresnet Bog

From the “Book of Common Chants,” Znamenny Chant

SATB

First printed edition

5

Ar080-07

Sluzhba vo Sviatuiu i Velikuiu Paskhu

Ar017 8 39

[Sv. Nikolaiu, Mir Likiiskikh Chudotvortsu] Tropar’, glas 4

Arkhangelsky, Alexander

[St. Nicholas the Wonderworker of Myra in Lycia, May 9] Troparion, Tone 4

Prispe den’ svetlago torzhestva

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-39

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

No. 3. Svete tikhii. Ekteniia sugubaiia. Ekteniia prositel’naia.

Chesnokov, Pavel

Gladsome Light. Augmented Litany. Litany of Supplication

Op. 50[a], No. 3

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn298

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ri015

Tebe Boga khvalim

Rimsky-Korsakov, Nikolai

We praise Thee, O God

Op. 22-bis, No. 7

[Common Chant, T.3]

Hymn of St. Ambrose of Milan at a Prayer Service

(St. Ambrose)

SATB-SATB

PPK #124 1893

First printed edition

Defective original

12

Ri015

 • Ri015 search

  MR Ri015

No. 7. Tropari voskresny [Blagosloven esi, Gospodi]. Ekteniia malaia.

Chesnokov, Pavel

Resurrectional Troparia [Blessed art Thou, O Lord]. Little Litany.

Op. 50[a], No. 7

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn302

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ar017 8 53

[Useknoveniiu Glavy Proroka Predtechi i Krestitelia Ioanna] Tropar’, glas 2

Arkhangelsky, Alexander

[Beheading of St. John the Baptist] Troparion, Tone 2

Pamiat’ pravednago

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-53

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 7 18

V Chetverg 1 sedmitsy na utreni. Тripesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Thursday of the 1st Week at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

Dela smotreniia Tvoego Gospodi

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-7-18

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ks079

V pamiat' vechnuiu

Kastalsky, Alexander

The righteous shall be in everlasting remembrance

S.Op. 29

Melodies from the Book of Common Chants[Kievan and Znamenny]

Communion Hymn for Tuesdays and for the saints

Ps. 111:6-7

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #A.27 K. 1902

First printed edition

3

Ks079

Ar017 7 14

V Ponedel’nik 1 sedmitsy Velikogo posta na utreni. Тripesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Monday of the 1st Week of Great Lent at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

Griadite liudie poim pesn’

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-14

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 17

V Sredu 1 sedmitsy na utreni. Тripesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Wednesday of the 1st Week at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

Utverdi nas v Tebe Gospodi

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-17

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar001 01

[Velikaia ekteniia]

Arkhangelsky, Alexander

[The Great Litany]

From the Obikhod notnago peniia [Common Chant]

SATB

First printed edition

1

Ar001-01

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar017 7 15

Velikii Kanon

Arkhangelsky, Alexander

The Great Canon

Pomoshnik i pokrovitel’

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

6

Ar017-7-15

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar001 14

[Veruiu]

Arkhangelsky, Alexander

[The Creed]

From the Obikhod notnago peniia [Common Chant]

SATB

First printed edition

5

Ar001-14

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar017 7 21

Vo Sv. i vel. Sredu na utreni. Tripesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Holy and Great Wednesday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

Na kameni mia very utverdiv

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-21

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Vo Sv. i vel. Subbotu na utreni. Irmosy.

Arkhangelsky, Alexander

On Holy and Great Saturday at Matins. Heirmoi.

Volnoiu morskoiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

Defective original (missing pp. 69-70)

Ar017-7-24

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 19

Vo Sv. i velikii Ponedel’nik na utreni. Тripesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Holy and Great Monday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

Neprokhodimoe volniashcheesia

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-19

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 20

Vo Sv. i velikii Vtornik na utreni. Dvoepesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Holy and Great Tuesday at Matins. [Heirmoi of] the Two-Ode Canon.

Veleniiu muchitelevu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-20

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 22

Vo Sviatyi i velikii Chetvertok na utreni. [Irmosy]

Arkhangelsky, Alexander

On Holy and Great Thursday at Matins. [Heirmoi]

Sechenoe sechetsia

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-22

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 23

Vo Sviatyi i velikii Piatok na utreni. Tripesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Holy and Great Friday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

K tebe utrenniuiu miloserdiia radi

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-23

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 2 35

[Vo Sviatyi i Velikii Piatok – Posle 12go Evangeliia, Tropar’, glas 4i]

Arkhangelsky, Alexander

[Holy and Great Friday – After the 12th Gospel, Troparion, Tone 4]

Iskupil ny esi ot kliatvy

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-35

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

No. 4 - Vo tsarstvii Tvoem

Azeyev, Evstafy

In Thy kingdom

Common Chant

Third Antiphon

Matthew 5:3-12

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1916, 56 pp. Not found.

Az080

Ar017 7 16

Vo Vtornik 1 sedmitsy na utreni. Тripesnets.

Arkhangelsky, Alexander

On Tuesday of the 1st Week at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

Vidite vidite iako Az esm’ Bog

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-16

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

No. 9. Voskresenie Khristovo videvshe. Ekteniia po “Spasi, Bozhe,” Ekteniia malaiia. Preblagoslovenna esi.

Chesnokov, Pavel

Having beheld the Resurrection. Litany after “O Lord, save.” Little Litany. “Thou art most blessed”

Op. 50[a], No. 9

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn304

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Gd101

Voskresenie Tvoe, Khriste Spase. No. 1

Gardner, Ivan

Thy Resurrection, O Christ our Savior. No. 1

Tone 6, Common Chant

Processional Sticheron at Paschal Matins

S(div)AT(div)B

In ser. Notnaia biblioteka pravoslavnogo khristianina, No. 144, Berkeley, CA: The Orthodox Press, 1970.

Composition dated 1952.

2

Gd101

 • N157 263x 2b2

  LBS 157 - Gardner

Ri011

Voskresnyi prichastnyi stikh

Rimsky-Korsakov, Nikolai

The Communion Hymn for Sundays

Op. 22-bis, No. 3

Common Chant

The Communion Hymn for Sundays

SATB

PPK #119 1885

First printed edition

Defective original

4

Ri011

 • Ri011 search

  MR Ri011

Ar017 5 35

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta – Atifony na Liturgii]

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross – Antiphons at Liturgy]

Bozhe, Bozhe moi vonmi mi

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-35

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Am ob2

Vyp.II. Osmoglasie

Allemanov, Archpriest Dmitry

Part II. The Eight Tones (Octoechos)

Common chant

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #899 Moscow 1910

First printed edition

In vol.: Obikhod tserkovnago peniia obychnago napeva, dlia bol'shogo i malogo khorov.

190

Am-Ob2

No. 11. Zakliuchenie [utreni]

Chesnokov, Pavel

Conclusion [of Matins]

Op. 50[a], No. 11

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn306

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ar002 48

Zakliuchitel’noe “Gospodi pomilui”

Arkhangelsky, Alexander

Concluding “Lord Have Mercy”

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

1

Ar002-48

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Zapevy [na molebne Sv. Vladimiru]

Lvovsky, Grigory

Refrains [at the Prayer Service to St. Vladimir]

[S. Op. 11, No. 2]

Common Chant

SA(div)T(div)B

Not found

Not found

Ly019

V pamiat' deviatisotletiia Kreshcheniia Rusi