Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (2nd revised edition)

Ks064

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

First printed edition

Ks064