Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (Simplified arrangement)

Ks061

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

First printed edition

Ks061