Irmosy voskresnye – glas 5i

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy voskresnye – glas 5i

Resurrectional Heirmoi – Tone 5

Ar002 35

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

Konia i vsadnika v more Chermnoe

SATB

3

First printed edition

Ar002-35