Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3

Ks047

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

First printed edition

Ks047