Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Nativity of the Theotokos

15 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am066

No. 66 - (No. 1) Dnes' izhe na pazumnykh prestolekh pochivaiai Bog

Allemanov, Archpriest Dmitry

Today God, who resteth on the noetic thrones

S. Op. 66

Sticheron at "Lord, I have cried"

S(div)AT(div)B(div)

PJu #21116 1897

First printed edition

Defective original

3

Am066

Ar017 7 12

Irmosy na Rozhdestvo Presviatyia Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Nativity of the Most-Holy Mother of God

Griadite liudie poim pesn’

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ni112

[Litiinaia stikhira] Na Rozhdestvo Presviatyia Bogoroditsy

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for Nativity of the Mother of God

Op. 47, No. 10

Kievan Chant, T.8

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38256 n.d.

First printed edition

4

Ni112

Ar001 25

Na Rozhdestvo Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

For the Nativity of the Theotokos

Velichai, dushe... Chuzhde materem devstvo

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny and Common Chant

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-25

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar001 26

[Na Rozhdestvo Bogoroditsy]

Arkhangelsky, Alexander

[For the Nativity of the Theotokos]

Chuzhde materem devstvo

From the Obikhod notnago peniia, Russian “Greek” Chant

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-26

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar017 5 24

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Irmosy, glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

[Nativity of the Mother of God] Heirmoi, Tone 2

Griadite liudie

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-5-24

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 23

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Prokimen i Stikhira posle Evangeliia

Arkhangelsky, Alexander

[Nativity of the Mother of God] Prokeimenon and Sticheron after the Gospel

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-23

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 19

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na litii, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Nativity of the Mother of God] Sticheron at Litya, Tone 1

Nachalo nashego spaseniia

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-19

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 20

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na stikhovne, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[Nativity of the Mother of God] Stichera at the Aposticha, Tone 4

Vsemirnaia radost’

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-20

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 18

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Nativity of the Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

Dnes’ izhe na razumnykh prestolekh

Kievan Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-18

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.