Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (Simplified arrangement)

Ks055

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

First printed edition

Ks055