Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (2nd revised edition)

Ks070

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

First printed edition

Ks070