Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise - (Common [Kievan] Chant) (Simplified arrangement)

S.Op. 27[c]

Common Chant

Evening psalms at Vespers

SSATTBB

V. Grosse A.26 K. 1901

First printed edition

Ks053-061

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks053

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks053

Ks054

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks054

Ks055

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks055

Ks056

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks056

Ks057

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks057

Ks058

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks058

Ks059

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks059

Ks060

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks060

Ks061

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks061

Click [-] to hide