Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

123 results found

Sort by:
Ar017 8 67

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-67

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 71

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-71

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 75

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-75

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 79

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-79

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 84

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-84

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 83

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Friday] Stichera at “Lord, I have cried”

Dushepoleznyiu sovershivshe

SATB

First printed edition

3

Ar017-8-83

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 66

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Nyne vremia blagopriiatnoe

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-66

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 70

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Iako bludnii otstupikh ot blagodati

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-70

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 74

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Strastem porabotiv dushi moeia

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-74

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 78

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Iako ot Ierusalima

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-78

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.