Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Matins

5 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Cn122

Prokimny Utreni

Chesnokov, Pavel

Resurrectional Matins prokeimena

Op. 20, No. 2

Great Znamenny Chant, 8 Tones

S(div)AT(div)B(div)

PJu #32505 n.d.

First printed edition

5

Cn122

Ya015

No. 5 - Prokimny voskresny 8 glasov, na Utreni

Yaichkov, Dmitry

Resurrectional Prokeimena in Eight Tones, at Matins

Znamenny Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

4

Ya015

Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov.Tetrad' I-ia.

Ar002 28

Prokimny voskresnye

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Prokeimena

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Resurrectional Matins Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar002-28

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Prokimny Voskresnye na utreni, “Vsiakoe dykhanie” i “Slava tebe, Gospodi” 8-mi glasov

Izvekov, Priest Georgi

Resurrectional Matins Prokeimena, “Let everything that hath breath”, and “Glory to Thee, O Lord” in the 8 Tones

SATB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz031

  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224

Cn123

Vsiakoe dykhanie

Chesnokov, Pavel

Let everything that breathes

Op. 20, No. 3

Great Znamenny Chant, 8 Tones

Psalm verse before Gospel reading

Ps. 150:6

S(div)AT(div)B(div)

PJu #32507 n.d.

First printed edition

4

Cn123