Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1

Ks044

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

First printed edition

Ks044