No. 89 - Angel vopiiashe

Azeyev, Evstafy

No. 89 - Angel vopiiashe

The angel cried out

Common [Russian Greek] Chant

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az067