Irmosy voskresnye – glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy voskresnye – glas 6i

Resurrectional Heirmoi – Tone 6

Ar002 36

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

Iako po sukhu pesheshestvovav Izrail’

SATB

4

First printed edition

Ar002-36