Irmosy voskresnye – glas 3i

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy voskresnye – glas 3i

Resurrectional Heirmoi – Tone 3

Ar002 33

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

Vody drevle maniem bozhestvennym

SATB

4

First printed edition

Ar002-33