Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Arkhangelsky, Alexander

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Liturgical Hymnography for Great Lent, Holy Pascha, and Great Feasts. Volume V – Transfiguration of the Lord, Dormition of the All-Holy Mother of God, Nativity of the All-Holy Mother of God, and the Exaltation of the Precious and Life-Creating Cross

Ar017 5

S. Op. 17-5

SATB

G. Shmidt #A.49 1892

64

First printed edition

Ar017-5

35 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 5 01

1

[Preobrazhenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Transfiguration of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

SATB

3

Ar017-5-01

Ar017 5 02

2

[Preobrazhenie Gospodne] Na litii stikhira, glas 2i

[Transfiguration of the Lord] Litya sticheron, Tone 2

SATB

2

Ar017-5-02

Ar017 5 03

3

[Preobrazhenie Gospodne] Na stikhovne, glas 1i

[Transfiguration of the Lord] At the Aposticha, Tone 1

SATB

2

Ar017-5-03

Ar017 5 04

4

[Preobrazhenie Gospodne] Tropar’, glas 7i

[Transfiguration of the Lord] Troparion, Tone 7

Common Chant

SATB

2

Ar017-5-04

Ar017 5 05

5

[Preobrazhenie Gospodne] Velichanie

[Transfiguration of the Lord] Magnification

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

1

Ar017-5-05

Ar017 5 06

6

[Preobrazhenie Gospodne] Prokimen, Posle Evangeliia i Posle “Pomilui mia Bozhe”

[Transfiguration of the Lord] Prokeimenon, After the Gospel, and After “Have Mercy on me, O God”

SATB

2

Ar017-5-06

Ar017 5 07

7

[Preobrazhenie Gospodne] Irmosy, glas 4i

[Transfiguration of the Lord] Heirmoi, Tone 4

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

5

Ar017-5-07

Ar017 5 08

8

[Preobrazhenie Gospodne] Na khvalitekh, glas 8i

[Transfiguration of the Lord] At the Praises, Tone 8

SATB

2

Ar017-5-08

Ar017 5 09

9

[Preobrazhenie Gospodne] Na Liturgii [Antifony i Prokimen]

[Transfiguration of the Lord] At Liturgy [Antiphons and Prokeimenon]

SATB

3

Ar017-5-09

Ar017 5 10

10

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Dormition of the Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

SATB

4

Ar017-5-10

Ar017 5 11

11

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na litii, glas 1i

[Dormition of the Mother of God] At Litya, Tone 1

SATB

2

Ar017-5-11

Ar017 5 12

12

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na stikhovne, glas 4i

[Dormition of the Mother of God] At the Aposticha, Tone 4

SATB

2

Ar017-5-12

Ar017 5 13

13

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 1i

[Dormition of the Mother of God] Troparion, Tone 1

SATB

1

Ar017-5-13

Ar017 5 14

14

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Velichanie

[Dormition of the Mother of God] Magnification

Znamenny Chant

SATB

2

Ar017-5-14

Ar017 5 15

15

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Prokimen i Posle Evangeliia

[Dormition of the Mother of God] Prokeimenon and After the Gospel

SATB

2

Ar017-5-15

Ar017 5 16

16

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Irmosy, glas 1i

[Dormition of the Mother of God] Heirmoi, Tone 1

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

8

Ar017-5-16

Ar017 5 17

17

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na khvalitekh

[Dormition of the Mother of God] At the Praises

SATB

2

Ar017-5-17

Ar017 5 18

18

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Nativity of the Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

Kievan Chant

SATB

2

Ar017-5-18

Ar017 5 19

19

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na litii, glas 1i

[Nativity of the Mother of God] Sticheron at Litya, Tone 1

SATB

2

Ar017-5-19

Ar017 5 20

20

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na stikhovne, glas 4i

[Nativity of the Mother of God] Stichera at the Aposticha, Tone 4

SATB

2

Ar017-5-20

Ar017 5 21

21

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 4i

[Nativity of the Mother of God] Troparion, Tone 4

SATB

1

Ar017-5-21

Ar017 5 22

22

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Velichanie

[Nativity of the Mother of God] Magnification

SATB

2

Ar017-5-22

Ar017 5 23

23

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Prokimen i Stikhira posle Evangeliia

[Nativity of the Mother of God] Prokeimenon and Sticheron after the Gospel

SATB

1

Ar017-5-23

Ar017 5 24

24

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Irmosy, glas 2i

[Nativity of the Mother of God] Heirmoi, Tone 2

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

5

Ar017-5-24

Ar017 5 25

25

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Exaltation of the Precious Cross] Stichera at “Lord, I have cried”

Kievan Chant

SATB

3

Ar017-5-25

Ar017 5 26

26

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Velikii prokimen i Na litii stikhira

[Exaltation of the Precious Cross] Great Prokeimenon and Sticheron at Litya

SATB

2

Ar017-5-26

Ar017 5 27

27

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Stikhira na stikhovne, glas 5i

[Exaltation of the Precious Cross] Sticheron at the Aposticha, Tone 5

SATB

2

Ar017-5-27

Ar017 5 28

28

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Tropar’, glas 1i

[Exaltation of the Precious Cross] Troparion, Tone 1

Russian “Greek” Chant

SATB

1

Ar017-5-28

Ar017 5 29

29

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Velichanie

[Exaltation of the Precious Cross] Magnification

SATB

1

Ar017-5-29

Ar017 5 30

30

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Prokimen i Stikhira posle Evangeliia

[Exaltation of the Precious Cross] Prokeimenon and Sticheron after the Gospel

SATB

1

Ar017-5-30

Ar017 5 31

31

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Irmosy

[Exaltation of the Precious Cross] Heirmoi

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

8

Ar017-5-31

Ar017 5 32

32

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Na khvalitekh

[Exaltation of the Precious Cross] At the Praises

SATB

1

Ar017-5-32

Ar017 5 33

33

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Posle vynosa chestnago Kresta

[Exaltation of the Precious Cross] After the Precious Cross is brought out

SATB

2

Ar017-5-33

Ar017 5 34

34

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Stikhiry vo vremia tselovaniia chestnago Kresta

[Exaltation of the Precious Cross] Stichera during the veneration of the Precious Cross

SATB

4

Ar017-5-34

Ar017 5 35

35

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta – Atifony na Liturgii]

[Exaltation of the Precious Cross – Antiphons at Liturgy]

Common Chant

SATB

2

Ar017-5-35

Click [-] to hide