Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Common

102 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

No. 89 - Angel vopiiashe

Azeyev, Evstafy

The angel cried out

Common [Russian Greek] Chant

Pascha (Easter)

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az067

Gr024

No. 2 - Antifony - Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Gretchaninoff, Alexander

Antiphons- Bless the Lord, O my soul

Op. 29, No. 2

Common [Russian Greek] chant

First Antiphon

Ps. 102[103]:1-2

S(div)AT(div)B

First printed edition

2

Gr024

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago No. 2

2

Cn113 120

Bog Gospod' i Voskresnye tropari

Chesnokov, Pavel

The Lord is God and Resurrectional Troparia

Op. 19

[Common (Russian Greek and Kievan) Chants]

The Lord Is God and Resurrectional Troparia

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #32487-94 n.d.

First printed edition

24

Cn113-120

8 Click [+] to expand

Cn113

1

Glas pervyi - Kameni zapechatanu ot Iudei

Tone 1 - When the stone had been sealed

Op.19, No. 1

4

Cn113

Cn114

2

Glas vtoryi - Egda snizshel esi

Tone 2 - When Thou didst descend

Op.19, No. 2

3

Cn114

Cn115

3

Glas tretii - Da veseliatsia nebesnaia

Tone 3 - Let the heavens rejoice

Op.19, No. 3

3

Cn115

Cn116

4

Glas chetvertyi - Svetluiu voskreseniia propoved'

Tone 4 - The joyful news of the Resurrection

Op.19, No. 4

3

Cn116

Cn117

5

Glas piatyi - Sobeznachal'noe Slovo Ottsu

Tone 5 - Let us the faithful praise and worship the Word

Op.19, No. 5

3

Cn117

Cn118

6

Glas shestyi - Angel'skie sily na grobe Tvoem

Tone 6 - The Angelic Powers were at Thy tomb

Op.19, No. 6

3

Cn118

Cn119

7

Glas sed'myi - Razrushil esi krestom Tvoim smert'

Tone 7 - By Thy cross Thou didst destroy death

Op.19, No. 7

3

Cn119

Cn120

8

Glas os'myi - S vysoty snizshel esi

Tone 8 - Thou didst descend from on high

Op.19, No. 8

2

Cn120

Click [-] to hide
Cn274

Bog Gospod'... Spasi, Gospodi, liudi Tvoia

Chesnokov, Pavel

God is the Lord... O Lord, save Thy people

Op. 46

Common chant, T. 1

Exaltation of the Cross

Troparion of the Holy Cross

SSATTB(div)

PJu # 38325

First printed edition

2

Cn274

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

1

“Bog Gospod’” i Tropari Voskresnye 8-mi glasov

Izvekov, Priest Georgi

“The Lord is God” and Resurrectional Troparia in the 8 Tones

Common Chant

The Lord Is God and Resurrectional Troparia

SATB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz022

  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224

Ar001 16

[Dostoino est']

Arkhangelsky, Alexander

[It Is Truly Meet]

From the Obikhod notnago peniia [Common Chant, T8]

It Is Truly Fitting

SATB

First printed edition

2

Ar001-16

Penie Bozhestvennoi Liturgii

16

Dostoyno est’

Gretchaninoff, Alexander

It Is Truly Meet

Op. 80, No. 1

Common Chant T.8

It Is Truly Fitting

S(div)A(div)T(div)B(div)

M. Gutheil, 1918

Not found

Gr086

  • Fr 737cover 600x600

    Reference Recordings FR-737

Km015

Edin Sviat

Kompaneisky, Nikolai

One is Holy

S.Op. 14

Based on Common Chants

Other Hymns from Liturgy

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #29160 1903

First printed edition

6

Km015

Ly041

Elitsy vo Khrista krestistesia

Lvovsky, Grigory

As many as have been baptized

S. Op. 29[b]

Common Chant

As Many as Have Been Baptized

Festal Trisagion Hymn at baptismal feasts

SATB

#29 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Ly041

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise - (Common [Kievan] Chant) (Simplified arrangement)

S.Op. 27[c]

Common Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

SSATTBB

V. Grosse A.26 K. 1901

First printed edition

Ks053-061

9 Click [+] to expand

Ks053

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks053

Ks054

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks054

Ks055

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks055

Ks056

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks056

Ks057

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks057

Ks058

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks058

Ks059

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks059

Ks060

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks060

Ks061

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks061

Click [-] to hide