Irmosy voskresnye – glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy voskresnye – glas 1i

Resurrectional Heirmoi – Tone 1

Ar002 31

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

Tvoia pobeditel’nitsa desnitsa

SATB

4

First printed edition

Ar002-31