Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4

Ks048

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

First printed edition

Ks048