Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

123 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 8 67

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-67

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 71

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-71

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 75

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-75

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 79

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-79

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 84

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Friday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-84

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 83

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Friday] Stichera at “Lord, I have cried”

Dushepoleznyiu sovershivshe

SATB

First printed edition

3

Ar017-8-83

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 66

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Nyne vremia blagopriiatnoe

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-66

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 70

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Iako bludnii otstupikh ot blagodati

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-70

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 74

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Strastem porabotiv dushi moeia

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-74

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 78

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Iako ot Ierusalima

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-78

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 65

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-65

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 69

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-69

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 73

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-73

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 77

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-77

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 82

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-82

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 76

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Wednesday] Stichera at “Lord, I have cried”

Moimi pomyshlenii v razboiniki

SATB

First printed edition

3

Ar017-8-76

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 64

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Dukhovnyi bratie vsemshe post

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-64

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 68

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Bludno rastochikh otecheskoe

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-68

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 72

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Post blagikh khodatai

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-72

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 81

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Bogatyi v strastekh syi

SATB

First printed edition

3

Ar017-8-81

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Tr013

No. 13 - Blagoslovliu Gospoda

Turchaninov, Archpriest Pyotr

I will bless the Lord

At the appearance of the Holy Gifts at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Printed edition ed. by A. Kastalsky

2

Tr013

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. I – Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago i Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov. ch. I – Trekhgolosnye sochineniia

Lk027

Blagoslovliu Gospoda

Lomakin, Gavriil

I will bless the Lord

Hymn at the appearance of the Communion Gifts at the Liturgy of Presanctified Gifts

SATB

S. F. IAzdovsky, 1884

First printed edition

1

Lk027

Ni027

No. 7a - Blagoslovliu Gospoda

Nikolsky, Alexander

I will bless the Lord

Op. 23, No. 7a

Hymn at the appearance of the Communion Gifts at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:1

SATB

First printed edition

2

Ni027

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Az039

Blagoslovliu Gospoda

Azeyev, Evstafy

I will bless the Lord

Op. 4, No. 16

Hymn at the appearance of the Communion Gifts

Ps. 33[34]:1

SATB

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

2

Az039

Ar108

[No. 5a] Blagoslovliu Gospoda

Arkhangelsky, Alexander

I will bless the Lord

S. Op. 52, No. 5a

Hymn at the appearance of the Communion Gifts at the Liturgy of Presanctified Gifts

Ps. 33[34]:1

SATB

First printed edition; Defective original

1

Ar052-05a

Penie Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Cn169

[No. 7] – Cherubic Hymn [Nyne sily nebesnyia]

Chesnokov, Pavel

Now the powers of heaven

[Op. 24, No. 7]

Now the powers of Heaven

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

SAT(div)B(div)

First printed edition

6

Cn169

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

Ni028

No. 7b - Da ispolniatsia usta nasha

Nikolsky, Alexander

Let our mouths be filled

Op. 23, No. 7b

SATB

First printed edition

3

Ni028

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Ar052 05b

[No. 5b] Da ispolniatsia usta nasha i Budi imia Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Let our mouths be filled and Blessed be the Name

S. Op. 52, No. 5b

Hymn of Thanksgiving

SATB

First printed edition

3

Ar052-05b

Penie Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Da ispravitsia [molitva moia]

Dragomirov-Tolstiakov, Pavel

Let my prayer arise

SATB and Trio

In vol.: Dukhovno-muzykalʹnye sochineniia. St. Petersburg, 1916

Not found

Dr010

Tr010

No. 10 - Da ispravitsia molitva moia

Turchaninov, Archpriest Pyotr

Let my prayer arise

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Printed edition ed. by A. Kastalsky

3

Tr010

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. I – Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago i Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov. ch. I – Trekhgolosnye sochineniia

Da ispravitsia molitva moia

Kopylov, Alexander

Let my prayer arise

Trio (SSA or TTB) and choir SATB

PJu #30660, 1905

Not found

Kp034

Bg011

No. 11. Da ispravitsia molitva moia

Bogoslovsky, Sergei

Let my prayer arise

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SATB and SSA Trio

PJu #38430

First printed edition.

3

Bg011

Da ispravitsia molitva moia No. 1

Turenkov, Aleksei

Let my prayer arise

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB

No. 29 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh kompozitorov, dlia muzhskogo khora; v perelozhenii i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev n.d., pp. 51-52

First printed edition

Tu022

Lk020

Da ispravitsia molitva moia No. 1

Lomakin, Gavriil

Let my prayer arise

Prokeimenon at Liturgy of Pre-sanctified Gifts

SSA Trio and SATB

S. F. IAzdovsky, 1884

First printed edition

4

Lk020

Bo002

Da ispravitsia molitva moia No. 1

Bortniansky, Dmitry

Let my prayer arise

S. Op.2

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SSА Trio and SATB Chorus

PPK, #2; censor's date: 10 May 1850

Early printed edition

8

Bo002

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii , vol. 1a: Trekhgolosnye sochineniia

Ly016

Da ispravitsia molitva moia [No. 1]

Lvovsky, Grigory

Let my prayer arise

S. Op. 9

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

SSA Trio and SATB Chorus

#L.9 1887

First printed edition

4

Ly016

Da ispravitsia molitva moia [No. 1] B-dur

Izvekov, Priest Georgi

Let my prayer arise [No. 1] B-flat major

Based on a Russian “Greek” Chant Melody

S(div)ATB(div) and Tenor Solo

P. M. Kireev, n.d.

Not found

Iz114

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

Lv027

Da ispravitsia molitva moia [No. 1]

Lvov, Aleksei

Let my prayer arise

S.Op. 21

Kievan Chant

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

SSA Trio and SATB Chorus

A. Gutheil #A.377921 G. 1887

First printed edition

2

Lv027

Da ispravitsia molitva moia No. 2

Turenkov, Aleksei

Let my prayer arise

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB

No. 30 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh kompozitorov, dlia muzhskogo khora; v perelozhenii i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev n.d., pp. 53-54

First printed edition

Tu023

Lk021

Da ispravitsia molitva moia No. 2

Lomakin, Gavriil

Let my prayer arise

Prokeimenon at Liturgy of Pre-sanctified Gifts

SSA Trio and SATB

S. F. IAzdovsky, 1884

First printed edition

4

Lk021

Bo003

Da ispravitsia molitva moia No. 2

Bortniansky, Dmitry

Let my prayer arise

S. Op.3

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SSА Trio and SATB Chorus

PPK, #3; censor's date: 10 May 1850

Early printed edition

7

Bo003

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii , vol. 1a: Trekhgolosnye sochineniia

Lv028

Da ispravitsia molitva moia No. 2

Lvov, Aleksei

Let my prayer arise

S.Op. 22

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

SSA Trio and SSATB Chorus

A. Gutheil #A.377922 G. 1887

First printed edition

6

Lv028

Da ispravitsia molitva moia [No. 2] G-dur

Izvekov, Priest Georgi

Let my prayer arise [No. 2] G major

SATB(div) and TTB Trio

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz115

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

Ly069

Da ispravitsia molitva moia [No. 2]

Lvovsky, Grigory

Let my prayer arise [No. 2]

S. Op. 48

Russian Greek Chant

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB Trio and TTBB Chorus

1891

First printed edition

3

Ly069

Bo004

Da ispravitsia molitva moia No. 3

Bortniansky, Dmitry

Let my prayer arise

S. Op.4

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SSА Trio and SATB Chorus

PPK, #4; censor's date: 10 May 1850

Early printed edition

7

Bo004

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii , vol. 1a: Trekhgolosnye sochineniia

Da ispravitsia molitva moia [No. 3] G-dur

Izvekov, Priest Georgi

Let my prayer arise [No. 3] G major

[Russian “Greek” Chant]

TTB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz116

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

Bo005

Da ispravitsia molitva moia No. 4

Bortniansky, Dmitry

Let my prayer arise

S. Op.5

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SSА Trio and SATB Chorus

PPK, #5; censor's date: 10 May 1850

Early printed edition

7

Bo005

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii , vol. 1a: Trekhgolosnye sochineniia

Da ispravitsia molitva moia [No. 4] G-dur

Izvekov, Priest Georgi

Let my prayer arise [No. 4] G major

[Russian “Greek” Chant]

TTB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz117

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

Cn168

[No. 6] - Da ispravitsia molitva moia

Chesnokov, Pavel

Let my prayer arise

[Op. 24, No. 6]

SAT(div)B(div) and Alto solo

First printed edition

6

Cn168

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

 • Cn168 search

  MR Cn168

 • C097 small

  MR Cn168

Da ispravitsia molitva moia

Tchaikovsky, Peter

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

N.O.N.

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

SSA Trio and SATB Chorus

PJu #6628 1885

First printed edition

5

Ta041

Deviat' dukhovno-muzykal'nykh sochinenii

 • Ta041 search

  MR Ta041

Az019

[No. 15] - Da ispravitsia molitva moia

Azeyev, Evstafy

Let my prayer arise

N.O.N.

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

SSAA or TTBB

K.1983 G. 1884

First printed edition

Defective original

4

Az019

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

Ni023

No. 3 - Da ispravitsia molitva moia

Nikolsky, Alexander

Let my prayer arise

Op. 23, No. 3

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB Trio and SATB Chorus

First printed edition

3

Ni023

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Gr048

No. 5 - Da ispravitsia molitva moia

Gretchaninoff, Alexander

Let my prayer arise

Op. 58, No. 5

S(div)A(div)T(div)B(div), SSAA semi-chorus, and Tenor Solo

PJu #36035 n.d.

First printed edition

9

Gr048

Strastnaia sedmitsa

 • Gr048 search

  MR Gr048

Ar017 1 11

Da ispravitsia molitva moia

Arkhangelsky, Alexander

Let My Prayer Arise

From the Obikhod notnago peniia, Russian “Greek” Chant

SATB and Trio

First printed edition

5

Ar017-1-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

No. 17 Da ispravitsia molitva moia

Metallov, Archpriest Vasily

Let my prayer arise

Greek Chant

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SATB

PJu #17277 17385

First printed edition.

Me017

Ar052 02

No. 2 Da ispravitsia molitva moia i posleduiushchii ektenii

Arkhangelsky, Alexander

Let my prayer arise and litanies following

S. Op. 52, No. 2

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB Trio and SATB

First printed edition

6

Ar052-02

Penie Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Gn003

Da ispravitsia molitva moia

Glinka, Mikhail

Let my prayer arise

N.O.N.

Russian “Greek” Chant

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB

PJu #3260; M. 90 P. 1878

First printed edition

Defective original

4

Gn003

Ar017 1 12

[Ekteni na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov]

Arkhangelsky, Alexander

[Litanies at the Liturgy of the Presanctified Gifts]]

Gospodi pomilui

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-1-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

Ar017 1 14

Ektenia i Posle “Otche nash”

Arkhangelsky, Alexander

Litany and After “Our Father”

Gospodi pomilui… Edin sviat

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

1

Ar017-1-14

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

Cn168a

[No. 6a] – Ektenii ot “Da ispravitsia” do “Nyne sily” [na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov]

Chesnokov, Pavel

Litanies from “Let my prayer arise” to “Now the powers” [at the Liturgy of the Presanctified Gifts]

[Op. 24, No. 6a]

SAT(div)B(div)

First printed edition

2

Cn168a

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

Cn169a

[No. 7a] – Ekteniia (prositel'naia) [na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov]

Chesnokov, Pavel

Litany (of Supplication) [at the Liturgy of the Presanctified Gifts]

[Op. 24, No. 7a]

SAT(div)B(div)

First printed edition

1

Cn169a

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

Ar012

Gospodi, pomilui i Nyne sily nebesnyia

Arkhangelsky, Alexander

Lord, have mercy and Now the powers of heaven

S. Op. 14

Litany responses and Cherubic Hymn from Liturgy of the Presanctified Gifts

SATB

G. Shmidt #A.26 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Ar014-01-02

2 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album

1

Gospodi, pomilui

Lord, have mercy

S. Op. 14

SSATTB

Ar014-01

2

Nyne sily nebesnyia

Now the powers of heaven

S. Op. 14

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Presanctified Gifts

SATB

Ar014-02

Click [-] to hide
Ni025

No. 5 - Molitva Gospodnia

Nikolsky, Alexander

The Lord's Prayer

Op. 23, No. 5

SA(div)T(div)

First printed edition

2

Ni025

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Ar017 1 10

Na vecherni (v sredu 1ia sedmitsi Vel. Posta) [Sticheron and prokeimena]

Arkhangelsky, Alexander

At Vespers (on Wednesday of the First Week of Great Lent) [Sticheron and Prokeimena]

Postiashchesia bratie telesne

From the Obikhod notnago peniia

Sticheron and prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-1-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

No. 38 - Nyne sily nebesnyia

Azeyev, Evstafy

(Now the powers of heaven)

Cherubic Hymn at the Liturgy of Presanctified Gifts

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh kompozitorov, dlia muzhskogo khora v perelozhenii i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev, 1912, 84 pp. Not found.

Az045

Tr011

No. 11 - Nyne sily nebesnyia

Turchaninov, Archpriest Pyotr

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Printed edition ed. by A. Kastalsky

2

Tr011

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. I – Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago i Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov. ch. I – Trekhgolosnye sochineniia

Nyne sily nebesnyia

Sarti, Giuseppe

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn at the Liturgy of Presanctified Gifts

SSATTB soli and SSATTB

In vol. "Tserkovno-pevcheskii sbornik," vol. III, pt. I ; St. Petersburg: Synodal Publishing Hourse, pp. 412-432.

Sa006

Dr007

Nyne sily nebesnyia

Dragomirov-Tolstiakov, Pavel

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B(div)

Engraving and Printing "Ėnergiia", Petrograd

Early printed edition.

3

Dr007

Kp032

No. 32 Nyne sily nebesnyia

Kopylov, Alexander

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

SATB(div)

PJu #30654

First printed edition.

2

Kp032

No. 32 Nyne sily nebesnyia

Kopylov, Alexander

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

TTBB

PJu #30656

Not found

Kp032a

No. 32 Nyne sily nebesnyia

Kopylov, Alexander

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

SSAA

PJu #30658

First printed edition.

Kp032b

Lk024

Nyne sily nebesnyia No. 1

Lomakin, Gavriil

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn from the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SATB

S. F. IAzdovsky, 1884

First printed edition

2

Lk024

Re023

Nyne sily nebesnyia No. 1

Vladimir Rebikov

Now the powers of heaven No. 1

Op. 8

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

S(div)ATB

PJu #34517 n.d.

First printed edition

3

Re023

Bo037

Nyne sily nebesnyia No. 1

Bortniansky, Dmitry

Now the powers of heaven

S. Op.30

Kievan Chant

Cherubic Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

2

Bo037

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

Az002

[No. 2] - Nyne sily nebesnyia [No. 1]

Azeyev, Evstafy

Now the powers of heaven

N.O.N.

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SATB and SSAATTBB Soli

A. G. #1491 1880

First printed edition

7

Az002

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia I]

Ly017

Nyne sily nebesnyia [No. 1]

Lvovsky, Grigory

Now the powers of heaven

S. Op. 10

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SA(div)TB(div)

#L.10 1887

First printed edition

Arr. for TTBB by the composer, see S. Op. 10b (Ly017b)

3

Ly017

 • Ly017%0a search

  MR Ly017

 • C097 small

  MR Ly017

Ly017b

Nyne sily nebesnyia [No. 1]

Lvovsky, Grigory

Now the powers of heaven

S. Op. 10b

Ancient Chant

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

TTBB

#L.10 1887

First printed edition

Defective original. Originally for SATB, see S. Op. 10 (Ly017)

2

Ly017b

Lk025

Nyne sily nebesnyia No. 2

Lomakin, Gavriil

Now the powers of heaven

Cherubic Hymn from the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

SATB

S. F. IAzdovsky, 1884

First printed edition

2

Lk025

Az037

Nyne sily nebesnyia No. 2

Azeyev, Evstafy

Now the powers of heaven

Op. 4, No. 14

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Presanctified Gifts

SATB

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

6

Az037

Re024

Nyne sily nebesnyia No. 2

Vladimir Rebikov

Now the powers of heaven No. 2

Op. 9

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

S(div)ATB

PJu #34518 n.d.

First printed edition

3

Re024

Bo038

Nyne sily nebesnyia No. 2

Bortniansky, Dmitry

Now the powers of heaven

S. Op.31

From an ancient chant

Cherubic Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SA(div)TB(div)

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

3

Bo038

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

Az038

Nyne sily nebesnyia No. 3

Azeyev, Evstafy

Now the powers of heaven

Op. 4, No. 15

Kievan Chant

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Presanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B(div) and SAT Soli

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

6

Az038

Nyne sily nebesnyia

Tchaikovsky, Peter

Cherubic Hymn from Liturgy of the Presanctified Gifts

N.O.N.

Cherubic Hymn from Liturgy of the Presanctified Gifts

SdivAdivTdivBdiv

PJu #6629 1885

First printed edition

5

Ta042

Deviat' dukhovno-muzykal'nykh sochinenii

 • Ta042 search

  MR Ta042

Ni024

No. 4 - Nyne sily nebesnyia

Nikolsky, Alexander

Now the powers of heaven

Op. 23, No. 4

Cherubic Hymn at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

3

Ni024

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Gr049

No. 6 - Nyne sily nebesnyia

Gretchaninoff, Alexander

Now the powers of heaven

Op. 58, No. 6

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #36036 n.d.

First printed edition

7

Gr049

Strastnaia sedmitsa

 • Gr049 search

  MR Gr049

 • C122web small

  MR Gr049

Pa102

Nyne sily nebesnyia

Panchenko, Semyon

Now the powers of heaven

Op. 62, No. 1

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B

PJu #33317 n.d.

First printed edition

3

Pa102

Pa103

Nyne sily nebesnyia

Panchenko, Semyon

Now the powers of heaven

Op. 62, No. 2

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33318 n.d.

First printed edition

3

Pa103

Pa104

Nyne sily nebesnyia

Panchenko, Semyon

Now the powers of heaven

Op. 62, No. 3

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33319 n.d.

First printed edition

3

Pa104

Go021 source

Nyne sily nebesnyia

Golovanov, Nikolai

Now the powers of heaven

Op.9, No. 4

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38755, 1916

First published edition

Dedication: To Victor Sergeevich Kalinnikov.

7

Go021

Penopeniia dlia smeshannogo khora. 1915-1916

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

 • Siovzhhox43ga 600

  Quobuz-Go021

Nyne sily nebesnyia

Arkhangelsky, Alexander

Now the powers of heaven

S. Op. 14

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Presanctified Gifts

SATB

G. Shmidt, A. 26, n.d.

First printed edition

Dedicated to Count A. D. Sheremetev

Ar014-02

Gospodi, pomilui i Nyne sily nebesnyia

Am014

No. 14 - Nyne sily nebesnyia

Allemanov, Archpriest Dmitry

Now the powers of heaven

S. Op. 14

Cherubic Hymn from the Liturgy of the Presanctified Gifts

SA(div)T(div)B

PJu #17754 n.d.

First printed edition

Obikhod ch.II. str.217.

3

Am014

Lv053

Nyne sily nebesnyia

Lvov, Aleksei

Now the powers of heaven

S.Op. 47

Cherubic Hymn from Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SATB

A. Gutheil #A.377947 G. 1887

First printed edition

5

Lv053

Ar017 1 17

Nyne sily nebesnyia

Arkhangelsky, Alexander

Now the Powers of Heaven

From the Obikhod notnago peniia, Kievan Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-1-17

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

Ar017 1 13

Nyne sily nebesnyia

Arkhangelsky, Alexander

Now the Powers of Heaven

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-1-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

Ar052 03

No. 3 Nyne sily nebesnyia i prositel'naia ekteniia

Arkhangelsky, Alexander

Now the powers of heaven and Litany of supplication

S. Op. 52, No. 3

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Presanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

3

Ar052-03

Penie Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

No. 18 Nyne sily nebesnyia

Metallov, Archpriest Vasily

Now the powers of heaven

Kievan Chant

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

SATB

PJu #17278 17386

First printed edition.

Me018

Bo048

Nyne sily nebesnyia

Bortniansky, Dmitry

Now the powers of heaven

S. Op.41

Kievan Chant

Cherubic Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SATB-SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

4

Bo048

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye

Ar op52

Penie Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Arkhangelsky, Alexander

Hymns from the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

S. Op. 52

G. Shmidt #A.52 1-5 1905

First printed edition

Defective original

22

Ar052-01-05

11 Click [+] to expand

 • Lb spring 57 ar052 01 05

  LB-Spring-57

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar108

1

[No. 5a] Blagoslovliu Gospoda

I will bless the Lord

S. Op. 52, No. 5a

Hymn at the appearance of the Communion Gifts at the Liturgy of Presanctified Gifts

Ps. 33[34]:1

SATB

1

Ar052-05a

Ar052 01

2

[No. 1] Velikaia ekteniia

The Great Litany

S. Op. 52, No. 1

Litanies and Responses

SATB

3

Ar052-01

Ar052 01a

3

[No. 1a] Svete tikhii No. A

Gladsome Light

S. Op. 52, No. 1a

Evening Hymn

SATB

1

Ar052-01a

Ar052 01b

4

[No. 1b] Svete tikhii No. B

Gladsome Light

S. Op. 52, No. 1b

Evening Hymn

S(div)ATB

2

Ar052-01b

Ar052 01c

5

[No. 1c] Svete tikhii No. C

Gladsome Light

S. Op. 52, No. 1c

Evening Hymn

S(div)ATB

2

Ar052-01c

Ar052 02

6

No. 2 Da ispravitsia molitva moia i posleduiushchii ektenii

Let my prayer arise and litanies following

S. Op. 52, No. 2

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB Trio and SATB

6

Ar052-02

Ar052 03

7

No. 3 Nyne sily nebesnyia i prositel'naia ekteniia

Now the powers of heaven and Litany of supplication

S. Op. 52, No. 3

Cherubic Hymn at the Liturgy of the Presanctified Gifts

S(div)A(div)T(div)B(div)

3

Ar052-03

Ar052 04

8

No. 4 Otche nash

Our Father

S. Op. 52, No. 4

The Lord’s Prayer

SATB

2

Ar052-04

Ar052 04a

9

[No. 4a] Otche nash

Our Father

S. Op. 52, No. 4a

The Lord’s Prayer

SATB

2

Ar052-04a

Ar052 05

10

No. 5 Vkusite i vidite

O taste and see

S. Op. 52, No. 5

Communion Hymn at the Liturgy of Presanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

SATB

1

Ar052-05

Ar052 05b

11

[No. 5b] Da ispolniatsia usta nasha i Budi imia Gospodne

Let our mouths be filled and Blessed be the Name

S. Op. 52, No. 5b

Hymn of Thanksgiving

SATB

3

Ar052-05b

Click [-] to hide
Ni020 028

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Nikolsky, Alexander

Hymns from the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Op. 23

PJu #32369-75 n.d.

First printed edition

31

Ni020-028

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ni020

1

No. 1 - Vo tsarstvii Tvoem

In Thy kingdom

Op. 23, No. 1

Antiphon at the conclusion of the Typica

Matthew 5:3-12

S(div)A(div)T(div)B(div)

10

Ni020

Ni021

2

No. 2a - Svete tikhii

Gladsome Light

Op. 23, No. 2

For large chorus, S(div)A(div)T(div)B(div)

4

Ni021

Ni022

3

No. 2b - Svete tikhii

Gladsome Light

Op. 23, No. 2b

2

Ni022

Ni023

4

No. 3 - Da ispravitsia molitva moia

Let my prayer arise

Op. 23, No. 3

Prokeimenon at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB Trio and SATB Chorus

3

Ni023

Ni024

5

No. 4 - Nyne sily nebesnyia

Now the powers of heaven

Op. 23, No. 4

Cherubic Hymn at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

S(div)AT(div)B(div)

3

Ni024

Ni025

6

No. 5 - Molitva Gospodnia

The Lord's Prayer

Op. 23, No. 5

SA(div)T(div)

2

Ni025

Ni026

7

No. 6 - Vkusite i vidite

O taste and see

Op. 23, No. 6

Communion Hymn at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

S(div)ATB

2

Ni026

Ni027

8

No. 7a - Blagoslovliu Gospoda

I will bless the Lord

Op. 23, No. 7a

Hymn at the appearance of the Communion Gifts at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:1

SATB

2

Ni027

Ni028

9

No. 7b - Da ispolniatsia usta nasha

Let our mouths be filled

Op. 23, No. 7b

SATB

3

Ni028

Click [-] to hide
Az040a

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Azeyev, Evstafy

Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Op. 4, No. 18

Compiled and arranged for SSAA or TTBB by the composer

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

Defective original

8

Az040a

Ar017 1 16

Po iavlenii Sviatykh darov [Blagoslovliu Gospoda]

Arkhangelsky, Alexander

At the appearance of the Holy Gifts

Blagoslovliou Gospoda

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-1-16

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

Cn167 source

[No. 5] – Prokimny (1-i i Strastnoi sedmitsy)

Chesnokov, Pavel

Prokeimena (of the 1st Week and Holy Week) [at the Liturgy of the Presanctified Gifts)

[Op. 24, No. 5]

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

4

Cn167

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

Ar017 1 21

Tropar’ na utreni v Voskresen'e pervoi nedeli Sv. V. Posta

Arkhangelsky, Alexander

Troparion at Matins of the First Sunday in Holy Great Lent

Prechistomu obrazu

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

1

Ar017-1-21

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

Ar017 1 18

V piatok 1ia sedmitsy, na vecherni [Stikhira i prokimny]

Arkhangelsky, Alexander

On Friday of the First Week, At Vespers [Sticheron and prokeimena]

Priidite vernii

From the Obikhod notnago peniia

Sticheron and prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-1-18

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

No. 5 - Vkusite i vidite

Azeyev, Evstafy

O taste and see

Communion Hymn from the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:8

TTBB

Not found

Az046

Tr012

No. 12 - Vkusite i vidite

Turchaninov, Archpriest Pyotr

O taste and see

Communion Hymn at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Printed edition ed. by A. Kastalsky

1

Tr012

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. I – Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago i Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov. ch. I – Trekhgolosnye sochineniia

Lk026

Vkusite i vidite No. 1

Lomakin, Gavriil

O taste and see

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SATB

S. F. IAzdovsky, 1884

First printed edition

2

Lk026

Bo039

Vkusite i vidite No. 1

Bortniansky, Dmitry

O taste and see

S. Op.32

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

1

Bo039

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

Lk028

Vkusite i vidite No. 2

Lomakin, Gavriil

O taste and see

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

SATB

S. F. IAzdovsky, 1884

First printed edition

2

Lk028

Bo040

Vkusite i vidite No. 2

Bortniansky, Dmitry

O taste and see

S. Op.33

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

SA(div)TB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

6

Bo040

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

Ni026

No. 6 - Vkusite i vidite

Nikolsky, Alexander

O taste and see

Op. 23, No. 6

Communion Hymn at the Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

S(div)ATB

First printed edition

2

Ni026

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Re018

Vkusite i vidite

Vladimir Rebikov

O taste and see

Op. 3

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

SSA

PJu #34512 n.d.

First printed edition

Defective original

1

Re018

Pa105

Vkusite i vidite

Panchenko, Semyon

O taste and see

Op. 62, No. 4

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33320 n.d.

First printed edition

3

Pa105

Ar052 05

No. 5 Vkusite i vidite

Arkhangelsky, Alexander

O taste and see

S. Op. 52, No. 5

Communion Hymn at the Liturgy of Presanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

SATB

First printed edition

1

Ar052-05

Penie Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Bo049

Vkusite i vidite

Bortniansky, Dmitry

O taste and see

S. Op.42

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

SATB-SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

6

Bo049

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye

Cn171

[No. 9] - Vkusite i vidite (Prichasten)

Chesnokov, Pavel

O taste and see

[Op. 24, No. 9]

Communion Hymn at the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

SAT(div)B(div)

First printed edition

4

Cn171

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

Ly079b

Vkusite i vidite

Lvovsky, Grigory

O taste and see

Op. 56b

Znamenny Chant

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

TTBB

#A. 28 K. 1901

First printed edition

Originally for SATB, see S. Op. 56 (Ly079)

2

Ly079b

Vkusite i vidite

Lvovsky, Grigory

O taste and see

Op. 56

Znamenny Chant

Communion Hymn from the Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

Ps. 33[34]:9

SATB

1901

Not found

Arr. for TTBB by the composer, see S. Op. 56b (Ly079b). Not found.

2

Ly079

Ar017 1 15

[Vkusite i vidite] Prichasten

Arkhangelsky, Alexander

[O Taste and See] Communion Hymn

Bkusite i vidite

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-1-15

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk I – Sv. Vel. Post.

 • N161 263x 2b2

  LB-Spring-161

Cn163

[No. 1] - Vo tsarstvii Tvoem

Chesnokov, Pavel

In Thy kingdom

[Op. 24, No. 1]

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

4

Cn163

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

 • N098 263x 379

  LB-Spring-98

Ni020

No. 1 - Vo tsarstvii Tvoem

Nikolsky, Alexander

In Thy kingdom

Op. 23, No. 1

Antiphon at the conclusion of the Typica

Matthew 5:3-12

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

10

Ni020

Penie na Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov

Cn171a

[No. 9] – Zakliuchenie [Liturgii Prezhdeosviashchennykh Darov]

Chesnokov, Pavel

Conclusion [of the Liturgy of Presanctified Gifts]

[Op. 24, No. 9a]

I will bless the Lord... Taste the heavenly Bread... Let our mouths be filled...

SAT(div)B(div)

First printed edition

2

Cn171a

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov

Cn164

[No. 2] Zakliuchenie izobrazitel'nykh

Chesnokov, Pavel

Conclusion of Typica

[Op. 24, No. 2]

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

3

Cn164

Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov