[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na litii, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na litii, glas 1i

[Nativity of the Mother of God] Sticheron at Litya, Tone 1

Ar017 5 19

Nachalo nashego spaseniia

SATB

2

First printed edition

Ar017-5-19