[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 4i

[Nativity of the Mother of God] Troparion, Tone 4

Ar017 5 21

Rozhdestvo Tvoe, Bogoroditse Devo

SATB

1

First printed edition

Ar017-5-21