[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na litii, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na litii, glas 1i

[Dormition of the Mother of God] At Litya, Tone 1

Ar017 5 11

Podobashe samovidtsem slova

SATB

2

First printed edition

Ar017-5-11