[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Nativity of the Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

Ar017 5 18

Kievan Chant

Dnes’ izhe na razumnykh prestolekh

SATB

2

First printed edition

Ar017-5-18