[Preobrazhenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Transfiguration of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

Ar017 5 01

Prezhde kresta Tvoego Gospodi

SATB

3

First printed edition

Ar017-5-01