Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Communion Hymn for Memorial Liturgy

14 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar001 43

Arkhangelsky, Alexander

[Blazheni, yazhe izbral]

[Blessed Are They Whom Thou Hast Chosen]

From the Obikhod notnago peniia

Communion Hymn for Memorial Liturgy

SATB

First printed edition

Defective original

2

Ar001-43

Penie Bozhestvennoi Liturgii

45

Az034

Azeyev, Evstafy

Blazheni, iazhe izbral [No. 3]

Blessed are they whom Thou hast chosen

Op. 4, No. 11

Communion Hymn for the departed

Ps. 64-65]:5; 101-102]:13

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

Defective original

4

Az034

Az015

Azeyev, Evstafy

[No. 11] - Blazheni, iazhe izbral [No. 2]

Blessed are they whom Thou hast chosen

N.O.N.

Communion Hymn for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

SA(div)T(div)B(div)

K.1983 G. 1884

First printed edition

Defective original

5

Az015

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

11

Az013

Azeyev, Evstafy

[No. 9] - Blazheni, iazhe izbral [No. 1]

Blessed are they whom Thou hast chosen

N.O.N.

Communion Hymn for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

SA(div)T(div)B(div)

K.1983 G. 1884

First printed edition

Defective original

5

Az013

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

9

Ch002

Chesnokov, Alexander

Blazheni, iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

Op. 3

Communion Hymn for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #31863 n.d.

First printed edition

4

Ch002

Ch027

Chesnokov, Alexander

No. 19 - Prichastnyi stikh

Communion Hymn [at a Memorial Liturgy]

Op. 8, No. 19

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

2

Ch027

Liturgiia sv. Ioanna Zlatoustago

19

Cn178

Chesnokov, Pavel

Blazheni, iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

Op. 25, No. 7

Communion Hymn for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

SAT(div)B(div)

PJu #33597 n.d.

First printed edition

4

Cn178

Desiat' prichastnykh

7

Gr043

Gretchaninoff, Alexander

Blazheni iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

Op. 44, No. 2

Bulgarian Chant motifs

Communion hymn for the departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

S(div)A(div)T(div)B(div) and Tenor solo

PJu #32783 [1908]

First printed edition

7

Gr043

 • Gr043 search

  MR Gr043

Ks028

Kastalsky, Alexander

Blazheni iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

S.Op. 22

[Kievan Chant]

Communion Hymn for the Departed

S(div)A(div)T(div)B(div)

V. Grosse #A.20 K. 1900

First printed edition

3

Ks028

 • Ks028 blazheni cover for web search

  MR Ks028

 • A143 kastalsky small

  MR Ks028

Ly014

Lvovsky, Grigory

Blazheni, iazhe izbral [No. 2]

Blessed are they whom Thou hast chosen

S. Op. 7

Communion Verse for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #345 1881

First printed edition

4

Ly014

Ly013

Lvovsky, Grigory

[No. 8] - Zaupokoi

For the Departed

[S. Op. 6, No. 8]

[Kievan Chant]

Communion Verse for the Departed

Ps. 64[65]:5;101[102]:13

SA(div)T(div)B(div)

First printed edition

3

Ly013

Prichastny dnevnii, raznykh rаspevov

8

Ni097

Nikolsky, Alexander

Blazheni, iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

Op. 45, No. 5

Communion Hymn for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

SAT(div)B

PJu #37982 n.d.

First printed edition

4

Ni097

Pa062

Panchenko, Semyon

Blazheni, iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

Op. 46, No. 2

Communion Hymn for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

SATB

PJu #31872 n.d.

First printed edition

3

Pa062

Sh007

Shvedoff, Constantine

Blazheni, iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

S. Op.7

Communion Hymn for the Departed

Ps. 64[65]:5; 101[102]:13

S(div)AT(div)B(div)

PJu #34316 n.d.

First printed edition

7

Sh007

 • Sh007 search

  MR Sh007