Blazheni, iazhe izbral [No. 3]

Azeyev, Evstafy

Blazheni, iazhe izbral [No. 3]

Blessed are they whom Thou hast chosen

Az034

Op. 4, No. 11

Communion Hymn for the departed

Ps. 64-65]:5; 101-102]:13

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt, no # 1901

4

First printed edition

Az034