Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Dormition of the Theotokos

33 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks101

Bog Gospod i Tropar' 1 [1-i variant]

Kastalsky, Alexander

God is the Lord and Troparion 1 [1st version]

S.Op. 42

Znamenny Chant

SSATTB

First printed edition

3

Ks101

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Ks100

Bogonachal'nym manoveniem

Kastalsky, Alexander

By the royal command of God

S.Op. 41

Znamenny Chant, [All 8 Tones]

Sticheron for the Dormition of the Mother of God

S(div)A(div)T(div)B

PJu #28508 1903

First printed edition

5

Ks100

Go011

Ekzapostilarii na Uspenie Pr. Bogoroditsy

Golovanov, Nikolai

Exaposteilarion for the Dormition of the Most Holy Theotokos

Op.3, No. 5

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38734, 1911

First published edition

Dedication: To the Moscow Synodal Choir. Defective original.

2

Go011

Pesnopeniia dlia smeshannogo khora. 1909-1912

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

 • Siovzhhox43ga 600

  Quobuz- Go011

Ar017 7 11

Irmosy na Uspenie Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Dormition of the Mother of God

Preukrashennaia bozhestvennoiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ly049

Kondak [na Akafiste]

Lvovsky, Grigory

Kontakion [of the Akathistos]

[S. Op. 33, No. 2]

SATB

First printed edition

6

Ly049

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

Ni114

[Litiinaia stikhira] Na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for the Dormition of the Mother of God

Op. 47, No. 12

Kievan Chant, T.3

S(div)A(div)T(div)B(div) and Alto Solo

PJu #38589 n.d.

First printed edition

5

Ni114

Na bezsmertnoe Tvoe Uspenie

Degtiaryov, Stepan

At Thy deathless Dormition

N.O.N.

Sacred concerto for the Dormition of the Mother of God

Sticheron for the Dormition of the Mother of God

N. Adamson, Cat. #25 [1913]

Not found

De087

Ar001 38

Na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

For the Dormition of the Most Holy Theotokos

Angeli uspenie... Pobezhdaiutsia estestva ustavy

From the Obikhod notnago peniia, [Russian “Greek” Chant]

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-38

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ly048 052

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

Lvovsky, Grigory

Hymns of the Akathist to the Dormition of the Theotokos

S. Op. 33

#A.10 K. n.d.

First printed edition

Defective original

16

Ly048-052

5 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ly048

1

Preukrashennaia

Adorned with divine glory

[S. Op. 33, No. 1]

Heirmoi from the kanon for Dormition

SAT(div)B

4

Ly048

Ly049

2

Kondak [na Akafiste]

Kontakion [of the Akathistos]

[S. Op. 33, No. 2]

SATB

6

Ly049

Ly050

3

Svetilen [na Upenie Presv. Bogoroditsy]

Hymn of Light [Exaposteilarion] for the Dormition

[S. Op. 33, No. 3]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

SATB

2

Ly050

 • Hnp056 main

  MR HNP056

 • Fr 737cover 600x600

  Reference Recordings FR-737

 • I 112 main

  MR CD I-112

Ly051

4

[Stikhira na] Slava i nyne

Sticheron after Glory... now and ever [of the Praises]

[S. Op. 33, No. 4]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

SATB

4

Ly051

Ly052

5

V molitvakh

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

[S. Op. 33, No. 5]

Kontakion for the Dormition of the Most Holy Mother of God

TTB

2

Ly052

Click [-] to hide
Ly048

Preukrashennaia

Lvovsky, Grigory

Adorned with divine glory

[S. Op. 33, No. 1]

Heirmoi from the kanon for Dormition

SAT(div)B

First printed edition

4

Ly048

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

Lv048

Priidite, vsemirnoe uspenie

Lvov, Aleksei

Come, let us celebrate the dormition

S.Op. 42

Sacred concerto

from the Akathistos for the Dormition of the Mother of God?

SATB(div)

A. Gutheil #A.377942 G. 1887

First printed edition

4

Lv048

Ks104

Pripevy na 9-oi pesni, 1 i 2

Kastalsky, Alexander

Refrains to the Ninth Ode of the Kanon, 1 and 2

S.Op. 42

Znamenny Chant

S(div)AT(div)B

V. Grosse #A.32 K. 1904

First printed edition

1

Ks104

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Kastalsky, Alexander

From the Service for the Dormition of the Most Holy Theotokos

S.Op. 42

PJu #28510 n.d.

First printed edition

4

Ks041-042

Ks101 104

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Kastalsky, Alexander

From the Service for the Dormition of the Most Holy Theotokos

S.Op. 42

PJu #28510 n.d.

First printed edition

4

Ks101-104

4 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks101

1

Bog Gospod i Tropar' 1 [1-i variant]

God is the Lord and Troparion 1 [1st version]

S.Op. 42

Znamenny Chant

SSATTB

3

Ks101

Ks102

2

Tropar' 2 [2-i variant]

Troparion 2 [2nd version]

S.Op. 42

Znamenny Chant

Troparion for the Dormition

SSATTB

2

Ks102

Ks103

3

Velichanie

Magnification

Put’ Chant

SSATTB

2

Ks103

Ks104

4

Pripevy na 9-oi pesni, 1 i 2

Refrains to the Ninth Ode of the Kanon, 1 and 2

S.Op. 42

Znamenny Chant

S(div)AT(div)B

1

Ks104

Click [-] to hide
Ly051

[Stikhira na] Slava i nyne

Lvovsky, Grigory

Sticheron after Glory... now and ever [of the Praises]

[S. Op. 33, No. 4]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

SATB

First printed edition

4

Ly051

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

Ly050

Svetilen [na Upenie Presv. Bogoroditsy]

Lvovsky, Grigory

Hymn of Light [Exaposteilarion] for the Dormition

[S. Op. 33, No. 3]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

SATB

First printed edition

2

Ly050

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

 • Hnp056 main

  MR HNP056

 • Fr 737cover 600x600

  Reference Recordings FR-737

 • I 112 main

  MR CD I-112

Ks102

Tropar' 2 [2-i variant]

Kastalsky, Alexander

Troparion 2 [2nd version]

S.Op. 42

Znamenny Chant

Troparion for the Dormition

SSATTB

PJu #28512 n.d.

First printed edition

2

Ks102

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Ar017 5 16

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Irmosy, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Heirmoi, Tone 1

Preukrashennaia bozhestvennoiu

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

8

Ar017-5-16

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 17

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na khvalitekh

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] At the Praises

Na bezsmertnoe Tvoe uspenie

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-17

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 11

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na litii, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] At Litya, Tone 1

Podobashe samovidtsem slova

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 12

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na stikhovne, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] At the Aposticha, Tone 4

Priidite vospoem liudie

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 15

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Prokimen i Posle Evangeliia

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Prokeimenon and After the Gospel

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-15

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 10

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

O, divnoe chudo

SATB

First printed edition

4

Ar017-5-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 13

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Troparion, Tone 1

V rozhdestve devstvo sokhranila esi

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 14

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Magnification

Velichaem Tia, preneporochnaia

Znamenny Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-14

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Am045

No. 45 - V den' Uspeniia Presviatoi Bogoroditsy

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of the Dormition of the All-Holy Mother of God

S. Op. 45

O divnoe chudo

Sticheron at "Lord, I have cried"

SATB

PJu #19207 n.d.

First printed edition

Defective original

2

Am045

Am046

No. 46 - V den' Uspeniia Presviatoi Bogoroditsy: Stikhira na litii (I nyne)

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of the Dormition of the All-Holy Mother of God: Sticheron at Litya (Now and ever)

S. Op. 46

Vospoite liudie

SATB

PJu #19208 n.d.

First printed edition

2

Am046

Ly052

V molitvakh

Lvovsky, Grigory

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

[S. Op. 33, No. 5]

Kontakion for the Dormition of the Most Holy Mother of God

TTB

First printed edition

2

Ly052

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

Ra001

V molitvakh neusypaiushchuiu Bogoroditsu

Rachmaninoff, Sergei

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

N.O.N. [1893]

Kontakion for the Dormition of the Mother of God

S(div)A(div)T(div)B

In vol.: S. Rakhmaninov, Tri khora [Three choruses], I. Iordan and G. Kirkor, eds., Moscow: Muzyka, 1972

First published edition

7

Ra001

 • Ra001 main

  Ra001

 • C003 small

  MRCD C003

 • C095 small

  MRCD C095

Go005

V molitvakh neusypaiushchuiu Bogoroditsu (Kondak Uspeniiu Presviatoi Bogoroditsy)

Golovanov, Nikolai

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

Оp. 1, No. 5

Kontakion for the Dormition of the Most Holy Mother of God

TTBB(div)

PJu #38704, n.d.

First published edition

Defective original

2

Go005

Pesnopeniia dlia muzhskogo khora. 1911-1915

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

 • Siovzhhox43ga 600

  Quobuz-Go005

Ks103

Velichanie

Kastalsky, Alexander

Magnification

Put’ Chant

SSATTB

PJu #28514 1903

First printed edition

2

Ks103

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Tr035

No. 20 - [Zadostoinik] na Uspenie Presv. Bogoroditsy

Turchaninov, Archpriest Pyotr

Festal Hymn to the Mother of God for the Dormition of the Mother of God

SA(div)T(div)B(div)

Printed edition ed. by A. Kastalsky

3

Tr035

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

Cn161

No. 17 - [Zadostoinik] Na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Chesnokov, Pavel

Hymn to the Mother of God for the Dormition of the Mother of God

Op. 22, No. 17

Znamenny Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

3

Cn161

Zadostoiniki na Gospodnie i Bogorodichnye prazdniki

 • N098 263x 379

  LB-Spring-98