Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Common

115 results found

Sort by:
Km015

Edin Sviat

Kompaneisky, Nikolai

One is Holy

S.Op. 14

Based on Common Chants

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #29160 1903

First printed edition

6

Km015

No. 6. Ekteniia velikaia. Na kafizmakh. Ekteniia malaia. Khvalite imia Gospodne.

Chesnokov, Pavel

The Great Litany. Kathisma refrains. Little Litany. Praise the Name of the Lord.

Op. 50[a], No. 6

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn301

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ly041

Elitsy vo Khrista krestistesia

Lvovsky, Grigory

As many as have been baptized

S. Op. 29[b]

Common Chant

Festal Trisagion Hymn at baptismal feasts

SATB

#29 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Ly041

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise - (Common [Kievan] Chant) (Simplified arrangement)

S.Op. 27[c]

Common Chant

Evening psalms at Vespers

SSATTBB

V. Grosse A.26 K. 1901

First printed edition

Ks053-061

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks053

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks053

Ks054

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks054

Ks055

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks055

Ks056

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks056

Ks057

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks057

Ks058

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks058

Ks059

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks059

Ks060

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks060

Ks061

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks061

Click [-] to hide

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) (2nd revised edition)

S.Op. 27[d]

Common Chant

Evening psalms at Vespers

SATBB

V. Grosse #A.26 K. n.d.

First printed edition

14

Ks062-070

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks062

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks062

Ks063

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks063

Ks064

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (variant) (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant) (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks064

Ks065

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks065

Ks066

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks066

Ks067

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks067

Ks068

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks068

Ks069

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks069

Ks070

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i (Vtoroe izmenennoe izdanie)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8 (2nd revised edition)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks070

Click [-] to hide
Ks053

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks053

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks054

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks054

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks056

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks056

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks057

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks057

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)

Ks058

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i (Uproshchennoe perelozhenie)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5 (Simplified arrangement)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks058

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) (Uproshchennoe perelozhenie)