Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Theotokion Dogmatikon

75 results found

Sort by:
Am095

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 2 - Mati ubo poznalasia esi

You were revealed to be a mother

S. Op.

Byzantine melody

Theotokion Dogmatikon

SATB

PJu #30309 n.d.

First printed edition

In vol.: Vizantiiskie tserkovnye melodii (garmonizirovannye) Pechat. izd. 1820 g. i Pandekta

3

Am095

Vizantiiskie tserkovnye melodii (garmonizirovannye)

2

Am082

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 82 - Vyp.I. Bogorodichny dogmatiki voskresnye 8-mi glasov

Part I. Resurrectional Theotokia Dogmatika in the 8 tones

S. Op. 82

Great Znamenny chant

SATB

PJu #21974 1898 pp. 1-3, 5-18

First printed edition

In vol.: Garmonizatsiia drevle-russkogo tserkovnogo peniia znamennogo raspeva po khristiansko-vizantiiskoi teorii i zakonam tserkovnogo osmoglasiia

17

Am082

Am082 p

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 82 - Vyp.I. Bogorodichny dogmatiki voskresnye 8-mi glasov - Primechaniia

No. 82 - Part I. Resurrectional Theotokia Dogmatika in the 8 tones - Explanatory notes

Great Znamenny chant

PJu #21974 1898pp. 19-33

First printed edition

In vol.: Garmonizatsiia drevle-russkogo tserkovnogo peniia znamennogo raspeva po khristiansko-vizantiiskoi teorii i zakonam tserkovnogo osmoglasiia

15

Am082-P

Ar017 8 85

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen Voskresnyi Glas 1

[Resurrectional Theotokion] Tone 1

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-85

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

86

Ar002 49

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 1go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 1

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-49

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

49

Ar002 50

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 2go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 2

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

SATB

First printed edition

2

Ar002-50

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

50

Ar002 51

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 3go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 3

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-51

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

51

Ar002 52

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 4go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 4

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-52

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

52

Ar002 53

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 5go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 5

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-53

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

53

Ar002 54

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 6go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 6

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-54

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

54