Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 5go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 5go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 5

Ar002 53

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

V Chermnem more

SATB

3

First printed edition

Ar002-53