Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Common

115 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks051

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks051

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Ks052

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8

Common Chant

Evening psalms at Vespers

First printed edition

2

Ks052

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant)

S.Op. 27[b]

Common Chant

Evening psalms at Vespers

SSATTBB

V. Grosse A.26 K. 1901

First printed edition

Defective original

Ks044-052

9 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks044

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 1-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 1

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks044

Ks045

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks045

Ks046

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 2-I (variant)

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 2 (variant)

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks046

Ks047

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 3-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 3

Common Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks047

Ks048

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 4-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 4

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks048

Ks049

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 5-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 5

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks049

Ks050

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 6-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 6

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks050

Ks051

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 7-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 7

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks051

Ks052

9

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Obychnogo [Kievskogo] raspeva) - Glas 8-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Common [Kievan] Chant) - Tone 8

Common Chant

Evening psalms at Vespers

2

Ks052

Click [-] to hide
Cn083

No. 30 - Gospodi, spasi... Elitsy vo Khrista

Chesnokov, Pavel

As many as have been baptized

Op.15, No. 13

[Common chant]

Festal Trisagion Hymn at baptismal feasts

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

Defective original

4

Cn083

Pesnopeniia iz Liturgii

Ar017 7 09

Irmosy drugago kanona na Sv. Piatidesiatnitsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi of the other canon for Holy Pentecost

Pontom pokry

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 03

Irmosy na Bogoiavlenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for Theophany

Glubiny otkryl est’ dno

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-03

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 10

Irmosy na Preobrazhenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Transfiguration of the Lord

Litsy Izrail’testii

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 02

Irmosy na Rozhdestvo Khristovo

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Nativity of Christ

Khristos razhdaetsia

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-02

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 12

Irmosy na Rozhdestvo Presviatyia Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Nativity of the Most-Holy Mother of God

Griadite liudie poim pesn’

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 04

Irmosy na Sretenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Meeting of the Lord

Sushu gluboroditel’nuiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77