Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts

123 results found

Sort by:
Ar017 8 65

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-65

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 69

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-69

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 73

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-73

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 77

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-77

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 82

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-82

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 76

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[5th Week of Great Lent, On Wednesday] Stichera at “Lord, I have cried”

Moimi pomyshlenii v razboiniki

SATB

First printed edition

3

Ar017-8-76

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 64

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[2nd Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Dukhovnyi bratie vsemshe post

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-64

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 68

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[3rd Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Bludno rastochikh otecheskoe

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-68

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 72

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[4th Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Post blagikh khodatai

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-72

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

Ar017 8 81

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[6th Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Bogatyi v strastekh syi

SATB

First printed edition

3

Ar017-8-81

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.