Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Other Miscellaneous Hymns

35 results found

Sort by:
Am073

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 73 - (No. 2) Glagoly moia vnushi, Gospodi. Psalom 5i

Unto my words give ear, O Lord. Psalm 5

S. Op. 73

Ps. 5

SATB

PJu #21159 1897

First printed edition

In vol.: Davida proroka i tsaria pesni. Seriia II.

6

Am073

Am077

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 77 - (No. 1) Gospod' prosveshchenie moe. Psalom 26i

The Lord is my light. Psalm 26

S. Op. 77

Ps. 26

SATB

PJu #21824 n.d.

First printed edition

In vol.: Davida proroka i tsaria pesni. Seriia III.

9

Am077

Am078

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 78 - (No. 2) Sudi mi, Bozhe. Psalom 42i

Judge me, O God

S. Op. 78

Ps. 42

SATB

PJu #21826 n.d.

First printed edition

In vol.: Davida proroka i tsaria pesni. Seriia III.

3

Am078

Am079

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 79 - (No. 3) Uslyshi, Bozhe, molenie moe. Psalom 60i

Hearken, O God, unto my supplication. Psalm 60

S. Op. 79

Ps. 60

SATB

PJu #21828 n.d.

First printed edition

In vol.: Davida proroka i tsaria pesni. Seriia III.

3

Am079

Am080

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 80 - (No. 4) Prikloni, Gospodi, ukho Tvoe. Psalom 85i

Bow down Thine ear, O Lord. Psalm 85

S. Op. 80

Ps. 85

SATB

PJu #21830 n.d.

First printed edition

In vol.: Davida proroka i tsaria pesni. Seriia III.

8

Am080

Am081

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 81 - (No. 5) Khvalite Boga vo sviatykh Ego. Psalom 150i

Praise ye God in His saints. Psalm 150

S. Op. 81

Ps. 150

SATB

PJu #21832 1898

First printed edition

In vol.: Davida proroka i tsaria pesni. Seriia III.

3

Am081

Am ob2

Allemanov, Archpriest Dmitry

Vyp.II. Osmoglasie

Part II. The Eight Tones (Octoechos)

Common chant

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #899 Moscow 1910

First printed edition

In vol.: Obikhod tserkovnago peniia obychnago napeva, dlia bol'shogo i malogo khorov.

190

Am-Ob2

Ar098

Arkhangelsky, Alexander

Mnogaia leta No. 2

The Many Years

S. Op. 51a

S(div)ATB

G. Shmidt #118 1900

First printed edition

1

Ar051a

Ar041

Arkhangelsky, Alexander

Mnogaia leta [No. 1]

Many years

S. Op. 20

SATB

G. Shmidt #A.79 1894

First printed edition

Defective original

3

Ar020

Bortniansky, Dmitry

Mnogoletie bol'shoe

Many years, long version

S. Op.25a

SATB

Not found

Not found

Bo031

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

16