Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov. Tetrad' II-ia.

Yaichkov, Dmitry

Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov. Tetrad' II-ia.

Selected hymns from the All-Night Vigil and Liturgy. An essay in the harmonization of old chants. Volume 2.

PJu #27681 n.d.

28

First printed edition

Ya017-021

5 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ya017

1

No. 1 - S nami Bog

God is with us

Znamenny Chant

Isaiah 8:8-10, 12-14, 17-18, 9:2, 6

S(div)AT(div)B(div)

2

Ya017

Ya018

2

No. 2 - Elitsy vo Khrista krestistesia

As many as have been baptized

Znamenny Chant

S(div)AT(div)B(div)

3

Ya018

Ya019

3

No. 3 - Prokimny voskresny 8 glasov, na Liturgii

Resurrectional prokeimena in Eight Tones, at Liturgy

Znamenny Chant

S(div)AT(div)B(div)

4

Ya019

Ya020

4

No. 4 - Dostoino est'

It is truly meet

Mt. Athos Melody [Bulgarian Chant]

S(div)ATB

4

Ya020

  • V1 77 main

    MR-V1-77

  • Omp v1 77ecoverforweb main

    OMP-V1-77E

  • C097 main

    MR CD C097

Ya021

5

No. 5 - Stikhiry Paskhi

The Paschal Stichera

S(div)AT(div)B(div)

13

Ya021

Click [-] to hide