No. 3 - Prokimny voskresny 8 glasov, na Liturgii

Yaichkov, Dmitry

No. 3 - Prokimny voskresny 8 glasov, na Liturgii

Resurrectional prokeimena in Eight Tones, at Liturgy

Ya019

Znamenny Chant

S(div)AT(div)B(div)

4

First printed edition

Ya019