Search Results for: Prayer Service

33 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am026

No. 26 - K Bogoroditse prilezhno nyne pritetsem

Allemanov, Archpriest Dmitry

To the Mother of God we now earnestly have recourse

S. Op. 26

Prayer Service

Troparion from the Kanon of Supplication to the Mother of God

SATB

PJu #19188 n.d.

First printed edition

3

Am026

Cn276

Kanon, 8-go gl. [na molebne]

Chesnokov, Pavel

Canon, T.8 [at the Prayer service]

Op. 46

Prayer Service

SAT(div)B(div)

PJu # 38325

First printed edition

9

Cn276

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

3

Km kmpb

Iz kanona molebnago ko presv. Bogoroditse

Kompaneisky, Nikolai

From the supplicatory kanon to the Most Holy Theotokos

S.Op. 9

Prayer Service

PJu #29150 1903

First printed edition

Defective original

7

Km009-010

2 Click [+] to expand

Km009

1

Toka slez moikh

Turn not away the streams of my tears

S. Op. 9a

Troparion at the 9th Ode

S(div)A(div)T(div)B(div)

1

Km009

Km010

2

Stikhiry

Stichera

S. Op. 9b

SA(div)T(div)B(div)

6

Km010

Click [-] to hide

Posledovanie blagodarstvennogo molebnogo peniia.

Yaichkov, Dmitry

The Order of a Prayer Service of Thanksgiving

N.O.N.

Prayer Service

SSA

PJu #26393 n.d.

Not found

Ya-Perel-2

Perelozheniia na 3 odnorodnykh golosa dlq narodnykh shkol I mladshikh klassov srednikh uchebnykh zavedenii

2

Posledovanie blagodarstvennogo molebnogo peniia. Perelozhenie dlia 4-kh golosnogo odnorodnogo khora.

Yaichkov, Dmitry

The Order of a Prayer Service of Thanksgiving. Arranged for 4-part single-gender chorus.

N.O.N.

Prayer Service

SSAA or TTBB

PJu #26391

Arranged for SSAA or TTBB by the composer. Not found.

Ya-Mol-2

Posledovanie blagodarstvennago molebnago peniia. Opyt garmonizatsii drevnikh rospevov.

Yaichkov, Dmitry

The Order of a Prayer Service of Thanksgiving. An essay in harmonizing early chants.

N.O.N.

Prayer Service

SATB

PJu #26389 n.d.

Ya-Mol-1

Posledovanie molebnogo peniia pered nachalom ucheniia i posledovanie blagodarstvennogo molebnogo peniia. Dlia 2-kh golosnogo detskogo khora.

Yaichkov, Dmitry

The Order of a Prayer Service before the Beginning of Instruction and a Prayer Service of Thanksgiving, arranged for 2-pt children's choir

N.O.N.

Prayer Service

SA

PJu #30511 n.d.

Not found

Ya-Perel-6

Posledovanie molebnogo peniia pered nachalom ucheniia.

Yaichkov, Dmitry

The Order of a Prayer Service before the Beginning of Instruction

N.O.N.

Prayer Service

SSA

PJu #26394 n.d.

Not found

Ya-Perel-3

Perelozheniia na 3 odnorodnykh golosa dlq narodnykh shkol I mladshikh klassov srednikh uchebnykh zavedenii

3

Cn274 279

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

Chesnokov, Pavel

The Prayer Service to the Lord God, sung in days of war against enemies attacking us

Op. 46

Prayer Service

PJu #

First printed edition

14

Cn274-279

6 Click [+] to expand

Cn274

1

Bog Gospod'... Spasi, Gospodi, liudi Tvoia

God is the Lord... O Lord, save Thy people

Op. 46

Common chant, T. 1

Troparion of the Holy Cross

SSATTB(div)

2

Cn274

Cn275

2

Predstatel'stvo khristian nepostydnoe

Steadfast Protectress of Christians

Op. 46

Common chant, T. 2

Theotokian Troparion

SATTBB

2

Cn275

Cn276

3

Kanon, 8-go gl. [na molebne]

Canon, T.8 [at the Prayer service]

Op. 46

SAT(div)B(div)

9

Cn276

Cn277

4

Voznesyisia na Krest voleiu

As Thou wast voluntarily raised upon the Cross for our sake

Op. 46

Kontakion of the Holy Cross

SSATTBB

2

Cn277

Cn278

5

Viechnaia pamiat'

Memory Eternal

Op. 46

Final hymn during a Memorial Service

SAT(div)B(div)

1

Cn278

Cn279

6

Mnogoletie

Many Years

Op. 46

SSATTB(div)

1

Cn279

Click [-] to hide
Cn275

Predstatel'stvo khristian nepostydnoe

Chesnokov, Pavel

Steadfast Protectress of Christians

Op. 46

Common chant, T. 2

Prayer Service

Theotokian Troparion

SATTBB

PJu # 38325

First printed edition

2

Cn275

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

2

Bo030

Slava Tebe, Bozhe nash

Bortniansky, Dmitry

Glory to Thee, our God

S. Op.24

Prayer Service

Refrains and Troparia from the Prayer Service

SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

2

Bo030

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

15

Km010

Stikhiry

Kompaneisky, Nikolai

Stichera

S. Op. 9b

Vysshuiu nebes

Prayer Service

SA(div)T(div)B(div)

First printed edition

6

Km010

Iz kanona molebnago ko presv. Bogoroditse

2

Tebe Boga khvalim

Degtiaryov, Stepan

We praise Thee, O God

Prayer Service

Sacred concerto

St. Ambrose of Milan

Also attributed to Artemii Vedel'

De132

Bo062

Tebe Boga khvalim No. 1

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - F major

S. Op.55

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose of Milan

SAATBB Soli and S(div)ATB Chorus

PJu #4755 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

10

Bo062

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

1

Bo066

Tebe Boga khvalim No. 1 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - D major

S. Op.59

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

SAT Soli and SATB-SATB Chorus

PJu #4759 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

17

Bo066

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

5

Tebe Boga khvalim No. 10 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God

S. Op.68

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

Not found

Not found

Bo075

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

14

Bo067

Tebe Boga khvalim No. 2 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - C major

S. Op.60

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

ATB Soli and SATB-SATB Chorus

PJu #4760 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

19

Bo067

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

6

Bo063

Tebe Boga khvalim No. 2

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - C major

S. Op.56

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

SSAATTB Soli and S(div)ATB Chorus

PJu #4756 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

10

Bo063

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

2

Bo068

Tebe Boga khvalim No. 3 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - C major

S. Op.61

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

SATB-SATB

PJu #4761 1882

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

14

Bo068

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

7

Bo064

Tebe Boga khvalim No. 3

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - F major

S. Op.57

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

S(div)A(div)T(div)B

PJu #4757 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

6

Bo064

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

3

Tebe Boga khvalim No. 4 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God

S. Op.62

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

Not found

Not found

Bo069

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

8

Bo065

Tebe Boga khvalim No. 4

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - Bb major

S. Op.58

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

SSAATBBB Soli and SATB(div) Choir

PJu #4758 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

10

Bo065

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

4

Tebe Boga khvalim No. 5 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God

S. Op.63

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

Not found

Not found

Bo070

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

9

Tebe Boga khvalim No. 6 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God

S. Op.64

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

Not found

Not found

Bo071

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

10

Bo072

Tebe Boga khvalim No. 7 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God - C major

S. Op.65

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

SSSSAATTBB Soli and SATB-SATB Chorus

PJu #4765 1882

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

17

Bo072

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

11

Tebe Boga khvalim No. 8 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God

S. Op.66

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

Not found

Not found

Bo073

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

12

Tebe Boga khvalim No. 9 (two choirs)

Bortniansky, Dmitry

We praise Thee, O God

S. Op.67

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

Not found

Not found

Bo074

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 4 - Khvalebnye pesni A) Chetyrekhgolosnye

13

Da001

Tebe Boga khvalim

Davydov, Stepan

We praise Thee, O God

Op. 1

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

SATB and SSATTBBB Soli

K. Reder i V. Grosse, 1879

16

Da001

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii

1

Ar028

Tebe Boga khvalim

Arkhangelsky, Alexander

We praise Thee, O God

S. Op. 28

Prayer Service

Sacred concerto at Prayer Service

St. Ambrose of Milan

S(div)AT(div)B

G. Shmidt #A.28 1894

First printed edition

Dedicated to Count A. D. Sheremetev

10

Ar028

Am084a

No. 84a - Tebe Boga khvalim

Allemanov, Archpriest Dmitry

We praise Thee, O God

S. Op. 84А

Prayer Service

Hymn of praise at Prayer Service

St. Ambrose

S(div)AT(div)B(div)

PJu #24843 1898

First printed edition

10

Am084a

Ri015

Tebe Boga khvalim

Rimsky-Korsakov, Nikolai

We praise Thee, O God

Op. 22-bis, No. 7

[Common Chant, T.3]

Prayer Service

Hymn of St. Ambrose of Milan at a Prayer Service

(St. Ambrose)

SATB-SATB

PPK #124 1893

First printed edition

Defective original

12

Ri015

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
  • Ri015 search

    MR Ri015

Km009

Toka slez moikh

Kompaneisky, Nikolai

Turn not away the streams of my tears

S. Op. 9a

Prayer Service

Troparion at the 9th Ode

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

1

Km009

Iz kanona molebnago ko presv. Bogoroditse

1

Zapevy [na molebne Sv. Vladimiru]

Lvovsky, Grigory

Refrains [at the Prayer Service to St. Vladimir]

[S. Op. 11, No. 2]

Common Chant

Prayer Service

SA(div)T(div)B

Not found

Not found

Ly019

V pamiat' deviatisotletiia Kreshcheniia Rusi

2