Yaichkov, Dmitry

Perelozheniia na 3 odnorodnykh golosa dlq narodnykh shkol I mladshikh klassov srednikh uchebnykh zavedenii

Arrangements for three equal voices for vilage shools and younger classes of middle schools.

SSA

Not found

Ya-Perel1-5

5 Click [+] to expand

1

Povsednevnye molitvy

Daily Prayers

N.O.N.

SSA

Ya-Perel-1

2

Posledovanie blagodarstvennogo molebnogo peniia.

The Order of a Prayer Service of Thanksgiving

N.O.N.

SSA

Ya-Perel-2

3

Posledovanie molebnogo peniia pered nachalom ucheniia.

The Order of a Prayer Service before the Beginning of Instruction

N.O.N.

SSA

Ya-Perel-3

4

Liturgiia sv. Ioanna Zlatousta

The Liturgy of St. John Chrysostom

N.O.N.

SSA

Ya-Perel-4

5

Panikhida.

The Memorial Service.

N.O.N.

SSA

Ya-Perel-5

Click [-] to hide

0 Comments

Log in to leave the comment