Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Bulgarian

50 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Km039

No. 11 - Dostoino est'

Kompaneisky, Nikolai

It is truly meet

S.Op. 26, No. 11

Bulgarian Chant

It Is Truly Fitting

SATB

First printed edition

4

Km039

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

12

Km040

No. 12 - Dostoino est'

Kompaneisky, Nikolai

It is truly meet

S.Op. 26, No. 12

Bulgarian Chant

It Is Truly Fitting

T(div)B(div) and 2 Canonarchs

First printed edition

6

Km040

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

13

Km006

Dostoino est'

Kompaneisky, Nikolai

It is truly meet

S.Op. 6

Bulgarian Chant, T.1

It Is Truly Fitting

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #29144 1903

First printed edition

5

Km006

Ya020

No. 4 - Dostoino est'

Yaichkov, Dmitry

It is truly meet

Mt. Athos Melody [Bulgarian Chant]

It Is Truly Fitting

S(div)ATB

First printed edition

4

Ya020

Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov. Tetrad' II-ia.

4

Iz089

Dostoino est’ [No. 2], glas 1, B-dur

Izvekov, Priest Georgi

It is truly meet [No. 2], Tone 1, B-flat major

Bulgarian Chant

It Is Truly Fitting

Hymn to the Mother of God

SA(div)T(div)B(div)

[Prague] 1904; also P. M. Kireev, 1916

First published edition

Not found

3

Iz089

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
  • Lbs 225 izvekov v2

    LB-Spring-225

Cn185

Edinorodnyi Syne

Chesnokov, Pavel

Only-begotten Son

Op. 27, No. 4

Bulgarian Chant

Only-begotten Son

S(div)AT(div)B(div)

PJu #33931 n.d.

First printed edition

2

Cn185

Km029

No. 2 - Edinorodnyi Syne

Kompaneisky, Nikolai

Only-begotten Son

S.Op. 26, No. 2

Bulgarian Chant

Only-begotten Son

SAT(div)B

First printed edition

5

Km029

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

2

Km021

Eksapostilarii [Paskhi]

Kompaneisky, Nikolai

Exaposteilarion for Pascha

S.Op. 20

Bulgarian Chant, T.3

Pascha (Easter)

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #30996 1903

First printed edition

2

Km021

Ektenii

Kastalsky, Alexander

Litanies

S.Op. 67a

Bulgarian Chant

Litanies and Responses

SATB

V. Grosse #A.50 K. n.d.

First printed edition

Ks144

No. 11 - Kheruvimskaia pesn'

Azeyev, Evstafy

Cherubic Hymn

Bulgarian Chant

The Cherubic Hymn

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az072