Dukh Tvoi blagii

Degtiaryov, Stepan

Dukh Tvoi blagii

Let Thy good Spirit

N.O.N.

Sacred concerto for Pentecost

Ps. 142[143]:10

pp. 44-45, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 6 Kondaki na akafistakh, pripevy, i kontserty dvunadesiatym prazdnikam, ed. by S. Panchenko, P. Kireev, 1913

Printed edition

De069