Posledovanie Chasov Sv. Paskhi

Arkhangelsky, Alexander

Posledovanie Chasov Sv. Paskhi

Paschal Hours

Ar080 10

Voskresenie Khristovo videvshe

Having beheld the Resurrection of Christ

SATB

4

First printed edition

Ar080-10