[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Prokimen, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Prokimen, glas 4i

[Annunciation of the Most-Holy Mother of God] Prokeimenon, Tone 4

Ar017 6 45

Blagovestite den’ ot dne

SATB

1

First printed edition

Ar017-6-45