[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Na khvalitekh, glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Na khvalitekh, glas 2i

[Annunciation of the Most-Holy Mother of God] At the Praises, Tone 2

Ar017 6 44

Ezhe ot veka tainstvo otkryvaetsia

SATB

2

First printed edition

Ar017-6-44