[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Velichanie

[Annunciation of the Most-Holy Mother of God] Magnification

Ar017 6 42

Znamenny Chant

Arkhangel’skii glas

SATB

1

First printed edition

Ar017-6-42