[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 4i

[Annunciation of the Most-Holy Mother of God] Troparion, Tone 4

Ar017 6 41

Dnes’ spaseniia nashego glavizna

SATB

1

First printed edition

Ar017-6-41