[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Entrance of the Most-Holy Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

Ar017 6 01

Dnes’ vernii likovstvuim

SATB

3

First printed edition

Ar017-6-01