Prokimny voskresnye

Arkhangelsky, Alexander

Prokimny voskresnye

Resurrectional Prokeimena

Ar002 28

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Resurrectional Matins Prokeimena

SATB

2

First printed edition

Ar002-28