Gospodi vozzvakh – glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

Gospodi vozzvakh – glas 4i

Lord, I Have Cried – Tone 4

Ar002 08

From the Obikhod notnago peniia

Ps. 140

SATB

2

First printed edition

Ar002-08