Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Bulgarian

72 results found

Sort by:

Egda snizshel esi

Metallov, Archpriest Vasily

When Thou didst descend

Bulgarian Chant

Troparion for Holy Saturday Matins

Author's edition

Not found

Me051

Km021

Eksapostilarii [Paskhi]

Kompaneisky, Nikolai

Exaposteilarion for Pascha

S.Op. 20

Bulgarian Chant, T.3

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #30996 1903

First printed edition

2

Km021

Ektenii

Kastalsky, Alexander

Litanies

S.Op. 67a

Bulgarian Chant

SATB

V. Grosse #A.50 K. n.d.

First printed edition

Ks144

No. 20 Grob Tvoi Spase

Metallov, Archpriest Vasily

The soldiers keeping watch over Your tomb

Bulgarian Chant

Sessional Hymn, Tone 1

SATB

PJu #17280 17388

First printed edition.

Me020

No. 11 - Kheruvimskaia pesn'

Azeyev, Evstafy

Cherubic Hymn

Bulgarian Chant

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az072

[No. 19] Kheruvimskaia pesn'

Anonymous composer

Cherubic Hymn

Izhe kheruvimy

Bulgarian Chant [Melody: The Noble Joseph]

SAT(div)B(div)

No. 19, pp. 28-29, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora, pod redaktsiei E. S. Azeeva, No. 1, Na Liturgii, P. Kireev, 1912.

Printed edition

Sb-PK001-19

No. 1 – Na Liturgii - Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora, pod redaktsiei E. S. Azeeva

Km036

No. 8 - Kheruvimskaia pesn'

Kompaneisky, Nikolai

Cherubic Hymn

S.Op. 26, No. 8

Bulgarian Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

7

Km036

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

No. 24 Khristos ot mertvykh vosta

Metallov, Archpriest Vasily

Christ is risen from the dead

Bulgarian Chant

Sessional Hymn, Tone 5 [3?]

SATB

PJu #17284 17392

First printed edition.

Me024

No. 22 Krest Gospodenʹ

Metallov, Archpriest Vasily

We praise the Cross of the Lord

Bulgarian Chant

Sessional Hymn, Tone 3 [5?]

SATB

PJu #17282 17390

First printed edition.

Me022

Km028 044

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

Kompaneisky, Nikolai

Liturgy of St. John Chrysostom

S.Op. 26

Bulgarian Chant

PJu #31947-61 1907

First printed edition

81

Km028-044

17 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Km028

1

No. 1 - Velikaia ekteniia

The Great Litany

S.Op. 26, No. 1

Bulgarian Chant

SATB

5

Km028

Km029

2

No. 2 - Edinorodnyi Syne

Only-begotten Son

S.Op. 26, No. 2

Bulgarian Chant

SAT(div)B

5

Km029

Km030

3

No. 3 - Tropar' Svv. Kirillu i Mefodiiu

Troparion to SS. Cyril and Methodius

S.Op. 26, No. 3

Bulgarian Chant

SAT(div)B

2

Km030

Km031

4

No.4 - Blazhenstva

The Beatitudes

S.Op. 26, No. 4

Bulgarian Chant

S(div)AT(div)B(div)

4

Km031

Km032

5

No. 4a - Priidite poklonimsia

Come, let us worship

[S.Op. 26, No. 4a]

Bulgarian Chant

SAT(div)B(div)

2

Km032

Km033

6

No. 5 - Trisviataia pesn'

The Trisagion Hymn

S.Op. 26, No. 5

Bulgarian Chant

S(div)AT(div)B(div)

2

Km033

Km034

7

No. 6 - Trisviataia pesn'

The Trisagion Hymn

S.Op. 26, No. 6

Bulgarian Chant

S(div)A(div)T(div)B

3

Km034

Km035

8

No. 7 - Posle chteniia Apostola

After the Epistle reading

S.Op. 26, No. 7

Bulgarian Chant

SAT(div)B

4

Km035

Km036

9

No. 8 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 26, No. 8

Bulgarian Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

7

Km036

Km037

10

No. 9 - [Prositel'naia ekteniia] Posle Heruvimskoi pesni

[Litany of Supplication] After the Cherubic Hymn

S.Op. 26, No. 9

3

Km037

Km038

11

No. 10 - Milost' mira

A mercy of peace

S.Op. 26, No. 10

Bulgarian Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

7

Km038

Km039

12

No. 11 - Dostoino est'

It is truly meet

S.Op. 26, No. 11

Bulgarian Chant

SATB

4

Km039

Km040

13

No. 12 - Dostoino est'

It is truly meet

S.Op. 26, No. 12

Athonite monastery melody

T(div)B(div) and 2 Canonarchs

6

Km040

Km041

14

No. 13 - Posle zadostoinika

After the Hymn to the Mother of God

S.Op. 26, No. 13

Bulgarian Chant

SAT(div)B(div)

4

Km041

Km042

15

No. 14 - Prichastnyi stikh

Communion Hymn

S.Op. 26, No. 14

Bulgarian Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

7

Km042

Km043

16

No. 15 - Po iavlenii Sv. Darov

Upon the appearance of the Holy Gifts

S.Op. 26, No. 15

Bulgarian Chant

SAT(div)B

6

Km043

Km044

17

No. 16 - Otpusk

Dismissal

S.Op. 26, No. 16

Bulgarian Chant

S(div)AT(div)B(div)

5

Km044

Click [-] to hide