Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Other Feast-day Hymns

56 results found

Sort by:
Ar017 8 63

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu – Prokimny na Liturgii]

[St. Alexander Nevsky – Prokeimena at Liturgy]

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-63

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

64

Ar017 8 61

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu] Posle Evangeliia i Posle “Pomilui mia Bozhe”

[St. Alexander Nevsky] After the Gospel and After “Have mercy on me, O God”

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-61

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

62

Ar017 8 62

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu] Stikhira na khvalitekh, glas 8

[St. Alexander Nevsky] Sticheron at the Praises, Tone 8

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-62

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

63

Ar017 8 57

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu] Stikhira na litii, glas 4

[St. Alexander Nevsky] Sticheron at the Litya, Tone 4

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-57

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

58

Ar017 8 58

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu] Stikhira na stikhovne, glas 6

[St. Alexander Nevsky] Sticheron at the Aposticha, Tone 6

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-58

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

59

Ar017 8 56

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[St. Alexander Nevsky] Stichera at “Lord, I have cried”

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-56

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

57

Ar017 8 59

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu] Tropar’, glas 4

[St. Alexander Nevsky] Troparion, Tone 4

SATB

First printed edition

2

Ar017-8-59

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

60

Ar017 8 60

Arkhangelsky, Alexander

[Aleksandru Nevskomu] Velichanie i Prokimen

[St. Alexander Nevsky] Magnification and Prokeimenon

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-60

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

61

Ar017 8 19

Arkhangelsky, Alexander

[Iavleniiu ikony Presviatyia Bogoroditsy Kazanskiia] Prokimen i Stikhira na khvalitekh

[Appearance of the Kazan Icon of the Most-Holy Mother of God] Prokeimenon and Sticheron at the Praises

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-19

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

20

Ar017 8 20

Arkhangelsky, Alexander

[Iavleniiu ikony Presviatyia Bogoroditsy Kazanskiia] Prokimen na Liturgii, glas 3

[Appearance of the Kazan Icon of the Most-Holy Mother of God] Prokeimenon at Liturgy, Tone 3

SATB

First printed edition

1

Ar017-8-20

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni prazdnikov velikikh Sviatykh i Bogorodichnykh (nedvunadesiatykh). Vypusk VIII.

21